Populace včel v městských lesích

Verze PDF

Autoři se soustředili na dlouhodobý monitoring populací čeledě včelovitých (Apidae) v pozůstatcích původních lesních porostů v blízkosti urbanizovaného území a na území příměstských lesů.
 
Populace včel mohou být na sledovaných územích (příměstské lesy) překvapivě dlouhodobě stabilní (z hlediska druhové rozmanitosti, vyváženosti, indexu stability), a to i u lesů a fragmentů lesních porostů relativně malé rozlohy (cca 200 hektarů), a ve velkých metropolích (cca 3 000 000 obyvatel). Tyto zalesněné plochy by neměly být vyjmuty z ochrany právě z důvodu zachování těchto společenstev.
 

Využitelné výstupy: 

Dlouhodobé studie (déle než 1-2 roky/sezóny) nejsou dosud dostatečně zastoupeny. Autoři zkoumali včelí populace sedm let (1997-2004).
 
Včelí samci (trubci) byli na zkoumaných plochách lákáni na pachové návnady pěti typů, po dobu čtyř let komplet, zbylá léta doplňkově. Celkem bylo odchyceno 2188 trubců 14 druhů (průměrně 547 včel ročně).
 
9 druhů bylo odchyceno všechny 4 roky, 2 druhy byly sebrány 3 roky, 2 druhy jen 2 roky a druh Eufriesea auriceps byl zaznamenán jen jeden rok. Každý rok byli dohromady odchyceni zástupci celkem 12 druhů, s výjimkou roku 1999, kdy byli odchyceni zástupci 11 druhů.
 
Nejčastěji zaznamenávaným druhem byla Eulaema nigrita (tvořila 29,5 – 40,2 % vzorků), následována Euglossa fimbriata a Euglossa stellfeldi.
 
Počet jedinců odchycených každý den významně kolísal v průběhu roku, od 4 včel v červnu 1997, po 219 včel v prosinci 1997.
 
Korelace mezi početností (denně odchycených včel, po logaritmické transformaci) a zaznamenaným druhovým bohatstvím byl intenzivnější v roce 1997 (r =0.886, P <0.001) a 1999 (r =0.788, P =0.002) než v roce 2001 (r =0.590, P =0.044) a 2003 (r =0.551, P =0.064).
 
Počty odchytávaných včel byly obecně vyšší od září do ledna, než po zbytek roku.
 
Druhová diverzita   (H′=1.60 to 1.76), vyrovnanost (E =0.64 to 0.72) a druhové bohatství (od 11 do 12 druhů) bylo mezi jednotlivými léty stabilní.
 

Grafické přílohy: 
Populace včel v městských lesích
Populace včel v městských lesích
Populace včel v městských lesích
Populace včel v městských lesích
Populace včel v městských lesích
Populace včel v městských lesích
Populace včel v městských lesích
Zdroj: 
Nemésio, A., Santos, M. L., Vasconcelos, L. H., Long-term ecology of orchid bees in an urban forest remnant, Apidologie (2015) 46, pp.: 359–368
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.