Pokles druhové rozmanitosti mechorostů v predominantních středoevropských lesích

Verze PDF

Autoři zkoumali vliv způsobu lesnického hospodaření na uspořádání prostorové distribuce mechorostů. Obecně se dařilo nacházet více zástupců a také vzácné druhy v lesích neobhospodařovaných. Zdá se, že lesnický způsob hospodaření v konečném důsledku ústí ve snížení diverzity mechorostů bez ohledu na skladbu vlastních pěstovaných dřevin.

Využitelné výstupy: 
  • Vyspělé porosty se zjednodušenou strukturou, ať už s dominancí listnatých či jehličnatých stromů, vykazovaly podobné druhové bohatství (α-diverzita) a podobné skupiny (γ-diverzita). Nicméně β-diverzita v jinak prostorově uniformních lesnicky obhospodařovaných lesích byla vyšší v listnatých porostech.

 

  • Dohromady bylo na 106 mapovaných plochách nalezeno 108 druhů mechorostů (78 mechů a 30 druhů játrovek).

 

  • Nejvíce rozšířeným druhem byl rokyt cypřišovitý (Hypnum cupressiforme), který byl nalezen na 103 mapovaných plochách (zatímco dalších 25 druhů bylo nalezeno jen na jediné ploše).

 

  • Na jednu mapovanou plochu připadalo v průměru 5-38 druhů. Vyšší druhové bohatství se nacházelo v lesnicky neobhospodařovaných lesích, většinou uvnitř rezervací. Nejnižší zaznamenané druhové bohatství bylo zaznamenáno na pasekách po kácení a v průsecích (Kruskal-Wallis, p<0,001).

 

  • Podobný byl i příspěvek játrovek k celkovému druhovému bohatství mechorostů. Nejvyšší zastoupení měly v lesnicky neobhospodařovaných lesích (18 %) a nejnižší na intenzivně obhospodařovaných a na sečích (7 %). V lesnicky obhospodařovaných lesích tvořilo jejich zastoupení 13-15 % podíl z celkového počtu mechorostů.

 

  • Druhy omezené výskytem nebo vázané na určitý typ lesního porostu vykazovaly afinitu vůči konkrétním typům substrátu. Nejpatrnější to bylo uvnitř neobhospodařovaných rezervací, nejméně patrné na průsecích. Různé substráty byly obecně obsazovány jak druhy specifickými pro rezervace, tak druhy mechorostů běžnými i v obhospodařovaných lesích.

 

  • Zatímco většina druhů s „exkluzivním“ výskytem v rezervacích se nacházela na tenkých kmenech opadavých dřevin a na dřevitém opadu, druhy typické pro lesnicky obhospodařované lesy byly nacházeny především na kamenech a rostoucí na zemi.

 

  • Druhy spojené s růstem na holé půdě otevřených stanovišť se vyskytovaly především v průsecích (Bryum pallens, Campylopus flexuosus, Pohlia prolingera), zatímco  Alleniella complanata a Riccardia latifrons, spojené s výskytem na lokalitách s minimálními antropogenními disturbancemi, byly opakovaně nacházeny pouze v rezervacích.
Grafické přílohy: 
Pokles druhové rozmanitosti mechorostů v predominantních středoevropských lesích
Pokles druhové rozmanitosti mechorostů v predominantních středoevropských lesích
Pokles druhové rozmanitosti mechorostů v predominantních středoevropských lesích
Pokles druhové rozmanitosti mechorostů v predominantních středoevropských lesích
Pokles druhové rozmanitosti mechorostů v predominantních středoevropských lesích
Pokles druhové rozmanitosti mechorostů v predominantních středoevropských lesích
Zdroj: 
Hofmeister, J., Hošek, J., Holá, E., Novozámská, E., Decline in bryophyte diversity in predominant types of central European managed forests, 2015,Biodiversity Conservation
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.