Ovlivňuje ztráta podélné konektivity toku distribuci sladkovodních ryb?

Verze PDF

Bariéry, které vznikají v tocích lidskou činností (stavba jezů, přehrad, vodních elektráren), mohou velkou měrou působit na celý ekosystém ovlivněním nebo dokonce přerušením podélné konektivity toku. Podélná konektivita je důležitá zejména pro ryby, které migrují tokem při hledání vhodných reprodukčních míst, za potravou nebo při rozšiřování areálu. Předpokládá se, že ryby s různou životní strategií budou touto ztrátou ovlivněny různou měrou.Tato studie se zaměřila na vliv ztráty podélné konektivity v portugalských řekách na potamodromní (Luciobarbus bocagei, Pseudochondrostoma polylepis), sedentární (Squalius alburnoides, Cobitis paludica) a exotické (Gambusia holbrooki, Lepomis gibbousus, Gobio lozanoi) druhy ryb. Největší ovlivnění bylo předpokládáno u potamodromních (specialisté, migrují za reprodukcí i potravou) druhů, nejmenší pak u druhů exotických (generalisté).U všech vybraných druhů se nicméně vliv bariér ukázal buď jako velmi slabý, nebo dokonce žádný. Mnohem větší vliv na distribuci jednotlivých druhů měly přírodní podmínky vzorkovaného úseku.

Využitelné výstupy: 

Vliv bariér na různé aspekty biologie sladkovodních ryb je důležitou součástí při posuzování vodních toků, které vyžaduje Rámcová směrnice EU pro vodní politiku (European Water Framework directive). Rozšíření jednotlivých druhů ryb může být nicméně ovlivněno jak výstavbou bariér, tak mnoha dalšími veličinami. Při posuzování dopadu ztráty podélné konektivity toku na rozšíření ryb s různou životní strategií je tedy krom samotné existence bariér nutné posuzovat i vliv klimatu (srážky, teplota), nadmořské výšky, geomorfologického typu toku; dále pak vliv proměnných spojených s lidskou činnosti (Tabulka 1).Velký vliv na samotnou distribuci může mít i doba vzorkování, která může ovlivnit výskyt druhu na daném místě. Proto je dobré zvážit, zda bude posuzována abundance, nebo zda k posouzení stačí pouhá ne/přítomnost daného druhu.Posuzování vlivu bariér může být dále ovlivněno metodami, kterými se výsledky hodnotí, v ideálním případě je vhodné použít několik analytických metod, jak tomu bylo v tomto článku.Výsledky této studie ukázaly velmi malý vliv bariér na výskyt posuzovaných druhů, což ale může být způsobeno jednak sloučením různých typů a velikostí bariér, jednak specifickou situací v portugalských řekách, kde je i v úsecích mezi bariérami poměrně velká heterogenita prostředí a ryby tedy nejsou ohroženy ztrátou vhodného habitatu.Pro přesné zhodnocení vlivu bariér na distribuci organismů by nicméně bylo vhodné znát nejen již výše zmíněné veličiny, ale také stav toku a výskyt organismů před stavbou bariéry, který by následně sloužil jako výchozí pro další srovnávací studie.  

Grafické přílohy: 
Tabulka 1 - ovlivnění toku lidskou činností
Potamodromní druh Pseudochondrostoma polylepis
Sedentární druh Cobitis paludica
Exotický druh Lepomis gibbosus
Zdroj: 
Branco, F., Segurado, P., Santos, J.M., Pinheiro, P., Ferreira, M.T. 2012. Does longitudinal connectivity loss affect the distribution of freshwater fish? Ecological Engineering 48:70-78.
Zadal: 
MarketaMrkvova
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.