Omezený počet hostitelů u velevruba tupého: jedna z příčin ohrožení ubývajícího druhu?

Verze PDF

Ochrana živočichů, jejichž výskyt je závislý na přítomnosti jiného druhu, je často ztěžována naší neznalostí přesných vazeb mezi těmito druhy. V této studii se autoři zaměřili na analýzu kvality a dostupnosti hostitelských druhů ryb u velevruba tupého (Unio crassus). Autoři zjistili určitou míru přežívání glochidií u 14 z 27 zkoumaných potenciálních hostitelských druhů ryb, nicméně vysoká míra přežívání byla zaznamenána pouze u tří druhů – perlína ostrobřichého, střevle potoční a vranky obecné. Výsledky ukazují, že dostupnost hostitelských druhů ryb může být alespoň přídatným faktorem podílejícím se na celoevropském poklesu velevruba tupého. Z výsledků vyplývá potřeba pro zakomponování omezení vyplývajících ze specializace na hostitelské druhy ryb do ochranářských strategií pro velevruba tupého, a pravděpodobně též i pro ostatní druhy velkých mlžů. Orgány ochrany přírody by se proto při ochraně velkých mlžů měly zaměřit zároveň i na ochranu hostitelských druhů ryb, zvláště tehdy, pokud se jedná o ohrožené druhy, jako je tomu v případě velevruba tupého.

Využitelné výstupy: 

Ochrana živočichů, jejichž výskyt je závislý na přítomnosti jiného druhu, je často ztěžována naší neznalostí přesných vazeb mezi těmito druhy. Parazitické stadium ohrožených velevrubovitých mlžů představuje těsný vztah parazit – hostitel mezi mlžem a hostitelskou rybou. Ohrožení spočívající v úzkém rozmezí hostitelských druhů je ale zřídkakdy dostatečně vyčísleno a včleněno do ochranářské strategie. V této studii se autoři zaměřili na analýzu kvality a dostupnosti hostitelských druhů ryb u velevruba tupého (Unio crassus). Dospělé samice velevruba pocházely ze dvou lokalit z povodí Vltavy (Lužnice, Chumava). Experiment spočívající v určení kompatibility glochidií s potenciálními hostitelskými rybami odhalil střední úroveň  specializace. Alespoň některé glochidie se úspěšně vyvinuly na 14 z 27 hodnocených potenciálních hostitelských druhů ryb. Nicméně, pouze tři druhy ryb (perlín ostrobřichý, střevle potoční a vranka obecná) umožnily úspěšnou přeměnu většiny glochidií. Autoři proto navrhují rozlišovat druhy ryb podle úspěšnosti vývinu glochidií na primární hostitele, okrajové hostitele a nevhodné hostitele. Rozdíl mezi hostitelskými a nehostitelskými druhy je spíše kontinuální než kategorický.         
Následná analýza dostupnosti hostitelských druhů na lokalitách se současným a nedávným výskytem velevruba tupého ukázala, že vymizení místních populací velevruba tupého je pravděpodobně spjato s ochuzeným rybím společenstvem a absencí primárních hostitelů. Na 59% lokalit s výskytem velevruba tupého se vyskytoval alespoň jeden ze tří primárních hostitelů, zatímco na lokalitách, kde velevrub vymizel, se vyskytovali pouze ve 25% případů. Na lokalitách s nízkou početností primárních hostitelských druhů se velevrubi vyskytovali dosti zřídka. A na lokalitách s vysokou početností byli buď přítomni, nebo absentovali. Z toho vyplývá, že přítomnost hostitelských druhů je pravděpodobně nutným, nikoli však dostačujícím činitelem a že výskyt velevruba ovlivňují pravděpodobně i další faktory.  Výsledky ukazují, že rozšíření a početnost hostitelských druhů ryb může být alespoň přídatným faktorem podílejícím se na celoevropském poklesu velevruba tupého a že pro určení ohrožujících vlivů je třeba znát údaje o výskytu hostitelských druhů v prostředí. Z výsledků vyplývá potřeba pro zakomponování omezení vyplývajících ze specializace na hostitelské druhy ryb do ochranářských strategií pro velevruba tupého, a pravděpodobně též i pro ostatní druhy velkých mlžů. Orgány ochrany přírody by se proto při ochraně velkých mlžů měly zaměřit zároveň i na ochranu hostitelských druhů ryb, zvláště tehdy, pokud se jedná o ohrožené druhy, jako je tomu v případě velevruba tupého.

Zdroj: 
Douda K., Horký P. and Bílý M. 2012: Host limitation of the thick-shelled river mussel: identifying the threats to declining affiliate species. Animal Conservation 15 (5): 536 - 544.
Zadal: 
Jiří Pokorný
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.