Ohrožuje kvalita vody v městských nádržích výskyt obojživelníků?

Verze PDF

Většina druhů obojživelníků je velmi citlivá na kvalitu vody, což bylo prokázáno velkou řadou studií uskutečněných v naprosté většině v experimentálních podmínkách. Skupina polských herpetologů se rozhodla zjistit vztah kvality vody ve vodních nádržích v intravilánu Krakova a pozorovaného úbytku početnosti některých druhů obojživelníků.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři vycházejí z porovnání současné a historické druhové diverzity vybraných městských vodních nádrží v Krakově.
  • Následně porovnávají parametry kvality vody v nádržích s vysokou mírou extinkce s nádržemi s malou změnou druhové diverzity.
  • Pro nádrže s vysokou mírou vymírání jsou typické vyšších hodnoty téměř všech sledovaných parametrů.
  • Koncentrace Mg2+ a Cl- byly v nádržích s vyšší mírou vymírání vyšší na jaře i na podzim.
  • Koncentrace NO3-, pH a konduktivity byly v nádržích s vyšší mírou vymírání vyšší jen na jaře, na podzim se statisticky nelišily.
  • Počet vymizelých druhů pozitivně koreloval pouze s koncentrací iontů Mg2+ na jaře.

 

Grafické přílohy: 
Ohrožuje kvalita vody v městských nádržích výskyt obojživelníků?
Ohrožuje kvalita vody v městských nádržích výskyt obojživelníků?
Ohrožuje kvalita vody v městských nádržích výskyt obojživelníků?
Ohrožuje kvalita vody v městských nádržích výskyt obojživelníků?
Zdroj: 
Budzik K.A., Budzik K.M., Kukiełka P., Łaptaś A., Bres E.E., 2014: Water quality of urban water bodies – a threat for amphibians? Ecological Questions 19/2014: 57 – 65
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.