Odstranění stařiny a sečení vegetace 40 let po opuštění zvyšuje šanci na návrat stepní vegetace

Verze PDF

Stepní trávníky s dominancí kavylů patří mezi ochranářsky významné biotopy. Autoři sledovali na dvou dlouhodobě opuštěných stepních trávnících vliv samotného odstranění stařiny a vliv odstranění stařiny spolu s posečením vegetace na výskyt semenáčků a jejich přežívání ve dvou po sobě následujících letech. Sledované lokality se nacházely v Transylvánské nížině v Rumunsku. Výsledek experimentu významně ovlivnil výskyt druhů suchých trávníků a tento vliv se projevil na obou lokalitách a v obou sledovaných letech. Přežívání semenáčků bylo zvýšeno, jen když bylo odstraňování stařiny prováděno společně se sečením. Klíčení většiny druhů bylo podpořeno jedním nebo druhým typem managementu. Navíc se objevilo i pět druhů, které nebyly předtím v trávníku přítomny. Experiment celkem podpořil 18 druhů suchých trávníků, což činí 60% z počtu druhů typických pro suché trávníky na obou sledovaných lokalitách. Výsledky jsou slibné i z toho důvodu, že k podpoře druhů došlo na omezené ploše a při plošně provedeném managementu se předpokládá výskyt ještě více specializovaných druhů suchých trávníků. Oproti předpokladům tedy „pouhé“ odstranění stařiny a sečení může zvýšit přítomnost vzácných a dokonce místně „vyhynulých“ specializovaných druhů suchých trávníků. Úspěšná regenerace některých specializovaných a vzácných druhů rostlin ze semenné banky je v rozporu s mnoha jinými studiemi, u nichž došlo po znovuzavedení managementu jen k velmi omezenému obnovenému výskytu cílových druhů.

Využitelné výstupy: 

Stepní trávníky s dominancí kavylů patří mezi ochranářsky významné biotopy. Dlouhodobé zanechání hospodaření vede ke změnám v jejich druhovém složení, vegetační struktuře a vede k úbytku biodiverzity. Co se týče obnovních opatření, neexistují pro obnovu tohoto typu suchých trávníků ustálené pokyny. Suché trávníky jsou vzhledem ke své nízké produktivitě a otevřené struktuře více náchylné k negativním účinkům akumulace stařiny. Typické rostliny těchto biotopů jsou adaptovány na vysoké zastoupení obnažené půdy, vysokou míru slunečního záření a vysokou teplotu půdního povrchu.
Autoři sledovali na dvou dlouhodobě opuštěných stepních trávnících vliv samotného odstranění stařiny a vliv odstranění stařiny spolu s posečením vegetace na výskyt semenáčků a jejich přežívání ve dvou po sobě následujících letech. Sledované lokality se nacházely v Transylvánské nížině v Rumunsku. Experiment byl proveden na plochách 1 x 1 m s 0,5 m ochrannou zónou, kde byl proveden stejný management. V každém ze čtyř bloků na lokalitu byly uskutečněny oba managementy a dvě plochy v bloku byly sledovány jako kontrolní.
Během experimentu došlo k významně vyššímu zastoupení holé půdy oproti kontrolním plochám. Vyšší bylo zastoupení holé půdy u kombinovaného managementu (významně na jedné z obou sledovaných lokalit). Zrovna tak míra záření byla vyšší u managementových ploch.
Výsledek experimentu významně ovlivnil výskyt druhů suchých trávníků a tento vliv se projevil na obou lokalitách a v obou sledovaných letech. Nicméně vliv byl prostorově i časově proměnlivý. Výskyt semenáčků byl v roce 2006 dvakrát vyšší než v roce 2007. V roce 2006 přežilo z 3383 semenáčků 1071 a v roce 2007 přežilo 803 semenáčku z 1560. Přežívání semenáčků bylo zvýšeno pouze kombinací odstraňování stařiny a sečení. Pouze samotné odstraňování stařiny nemělo na zvýšené přežívání semenáčků vliv. Byly zjištěny semenáčky 72 travních druhů, běžných lučních druhů i ochranářsky významných druhů suchých trávníků. Klíčení většiny druhů bylo příznivě ovlivněno jedním či druhým managementovým zásahem. Pouze u jediného druhu Thlaspi perfoliatum byla zjištěna vyšší klíčivost pod nedotčenou vrstvou stařiny a vegetace.
Z výsledků vyplývá, že nahromaděná stařina snižuje na neobhospodařovaných trávnících obnažený půdní povrch a snižuje dostupnost světla pod úroveň nutnou pro vyklíčení semenáčků a zmenšuje tak kvalitu i kvantitu mikrostanovišť. Odstranění stařiny na obou lokalitách vedlo ke zvýšenému výskytu semenáčků. Oba typy experimentu vedly k vyššímu klíčení oproti kontrolním lokalitám, významně vyššímu v roce 2006, nevýznamně v roce 2007. Tyto rozdíly mohly být způsobeny počasím, kdy v roce 2006 převažovalo deštivé počasí a v roce 2007 sucho, nebo skutečností, že mnoho semen vyklíčilo již v roce 2006. Dopad experimentu na klíčení semen se prostorově dosti lišil. Vyšší dopad na výskyt semenáčků měly druhově bohaté plochy než druhově chudé plochy. Na těchto lokalitách může být vyšší pravděpodobnost výskytu druhů s početnou produkcí semen. Ze studie vyplývají časové a prostorové rozdíly v reakci semenáčků, a proto je žádoucí pokračovat v dlouhodobých pozorováních a mít vysoký počet prostorově dobře rozmístěných vzorků.
Přežívání semenáčků bylo zvýšeno, pouze když bylo odstraňování stařiny prováděno společně se sečením. U nepříznivých abiotických podmínek může stařina usnadnit přežívání semenáčků zvýšením dostupnosti vody a vyrovnáním půdních teplot. Z výsledků nicméně vyplývá, že u objemu stařiny na sledovaných lokalitách již převážil inhibující vliv nad ochranným.
Klíčení většiny druhů bylo podpořeno jedním nebo druhým typem managementu. Navíc se objevilo i pět druhů, které nebyly předtím v trávníku přítomny. Tyto druhy patrně vyklíčily ze semenné banky. Drobné disturbance způsobené hrabáním mohly mít rovněž pozitivní vliv vystavením semen těsně pod povrchem půdy světlu. Experiment celkem podpořil 18 druhů suchých trávníků, což činí 60% z počtu druhů typických pro suché trávníky na obou sledovaných lokalitách. Výsledky jsou slibné i z toho důvodu, že k podpoře druhů došlo na omezené ploše a při plošně provedeném managementu se předpokládá výskyt ještě více specializovaných druhů suchých trávníků. Oproti předpokladům tedy může „pouhé“ odstranění stařiny a sečení zvýšit přítomnost vzácných a dokonce místně „vyhynulých“ specializovaných druhů suchých trávníků. Úspěšná regenerace některých specializovaných a vzácných druhů ze semenné banky je v rozporu s mnoha jinými studiemi, u nichž došlo po znovuzavedení managementu jen k velmi omezenému obnovenému výskytu cílových druhů.

Grafické přílohy: 
Vliv managementu na výskyt semenáčků lučních druhů na dvou stepních lokalitách: K - kontrolní, L - odstraňování stařiny, L + C - odstraňování stařiny a sečení vegetace
Zdroj: 
Ruprecht E., Enyedi M.Z., Eckstein R.L., Donath T.W. 2010: Restorative removal of plant litter and vegetation 40 years after abandonment enhances re-emergence of steppe grassland vegetation. Biological Conservation 143: 449-456.
Zadal: 
Jiří Pokorný
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.