Odpověď říčního ekosystému na vypalování vegetace v povodí

Verze PDF

Autoři srovnávali vliv vypalování na kvalitu vody (a další eko-charakteristiky) v 5 vypalovaných a nevypalovaných povodích, s důrazem na dopad na populace vodních makro-bezobratlých.
Na základě jednocestné analýzy podobnosti (ANOSIM) autoři vyhodnotili efekty vypalování v povodí na skladbu společenstev bezobratlých (R = 0,19, p = 0,001): obvykle došlo ke snížení početnosti a diverzity zástupců Ephemeroptera, a ke zvýšení početnosti Chironomidae a Nemouridae. Společenstva „spásačů“ a „sběračů“ byla následně prokazatelně méně početná v řekách ovlivněných vypalováním. Biotické změny byly převážně spojeny s nižším pH a vyšším zastoupením Si, Mn, Fe a Al.

Využitelné výstupy: 

Hustota makro-bezobratlých se pohybovala od 76 po skoro 2000 na m2 vzorku. Z celkem 300 vzorků bylo identifikováno 95 druhů.
Maximální druhová bohatost byla v průměru nejvyšší u vzorků pocházejících z povodí nezasaženého vypalováním (11 druhů na vzorek). Simpsonův index diverzity byl v průměru nejnižší a více proměnlivý (IQR) u řek, jejichž povodí bylo vypalováním ovlivněno.
MANOVA indikuje, že celkově je ve vzorcích prokazatelný efekt jak zvoleného managementu (Wilks’ Λ = 0.631, F = 10.96, P < 0.001, ηp2 = 0.37), tak i sezónní variability (Wilks’ Λ = 0.194, F=7.39, P<0.001, ηp2=0.28) a také vzájemné interakce společenstev bezobratlých (Wilks’ Λ = 0.514, F=2.69, P < 0.001, ηp2 = 0.13).
Na populační úrovni byly nejpočetnější zástupci Plecoptera a Chironomidae (ve všech vzorcích) přesto bylo patrné, že zástupci Ephemeroptera jsou nejčetnější v řekách s povodím neovlivněným vypalováním.

Grafické přílohy: 
Odpověď říčního ekosystému na vypalování vegetace v povodí
Odpověď říčního ekosystému na vypalování vegetace v povodí
Odpověď říčního ekosystému na vypalování vegetace v povodí
Odpověď říčního ekosystému na vypalování vegetace v povodí
Odpověď říčního ekosystému na vypalování vegetace v povodí
Odpověď říčního ekosystému na vypalování vegetace v povodí
Odpověď říčního ekosystému na vypalování vegetace v povodí
Odpověď říčního ekosystému na vypalování vegetace v povodí
Odpověď říčního ekosystému na vypalování vegetace v povodí
Odpověď říčního ekosystému na vypalování vegetace v povodí
Odpověď říčního ekosystému na vypalování vegetace v povodí
Odpověď říčního ekosystému na vypalování vegetace v povodí
Zdroj: 
Brown, E. L., Johnston, K., Palmer, M. S., Aspray, L. K., Holden, J., River Ecosystem Response to Prescribed Vegetation Burning on Blanket peatland, PLoS ONE 8(11), pp.: 1 - 15
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.