Odhad velikosti populace larev mloka skvrnitého metodou opakovaných odběrů

Verze PDF

Biologická rozmanitost v celosvětovém měřítku klesá. Pokud chceme přesně popsat trendy, vysvětlit je a řídit populaci vědecky podloženým způsobem, je nutné používat metody, který nám umožňují spolehlivě odhadnout trendy v distribuci a početnosti druhů, a to pokud možno co nejpřesněji a s co nejmenšími náklady. Tyto údaje jsou zvláště důležité při ochraně obojživelníků, protože tato skupina vykazuje globálně klesající trend v početnosti, přičemž řada druhů se za posledních 25 let dostala na hranici vymření nebo je již za vyhynulé považována. Jednou z použitelných metod odhadu velikosti populace je metoda opakovaných odběrů (removal sampling), používaná především u vodních živočichů, jako jsou vodní členovci nebo ryby. Benedikt Schmidt a jeho tým publikoval výsledky použití této metody na odhad velikosti populace larev mloka skvrnitého (Salamandra salamandra) v 15 potocích na severním břehu Curyšského jezera ve Švýcarsku a konstatoval, že metoda je na tento typ výzkumu velmi vhodná, a to i v případech velmi malých populací.

Využitelné výstupy: 
  • Podstata metody je jednoduchá: každá lokalita je opakovaně navštěvována a nalezení jedinci cílového druhu jsou odchytáváni a trvale, nebo přechodně odstraněni (v případě označení je možné je vracet okamžitě).
  • Metoda vede k realistickému odhadu velikosti populace v případě, že v následných odběrech počet nově odchycených jedinců klesá a pokud je pravděpodobnost nalezení každého jedince vysoká. Další výhodou je možnost opakovaných odběrů během jediné návštěvy lokality.
  • Na jednotlivých potocích bylo uloveno od 0 do 87 larev mloka.
  • Získaná data nejlépe popisují modely negativní binomiální abundance.
  • Pravděpodobnost nalezení larev byla pozitivně korelována se dnem odběru, což naznačuje možnost získávání zkušeností u výzkumníků, kteří odběry provádějí.
  • Početnost je pozitivně korelována s počtem tůněk na toku, coby míst preferovaných samicemi ke kladení larev nebo preferovaných larvami z důvodu malého průtoku vody.
  • Metoda opakovaných odběrů se na tento typ výzkumu ukazuje jako velmi vhodná, a to i v případech velmi malých populací.
Grafické přílohy: 
Odhad velikosti populace larev mloka skvrnitého metodou opakovaných odběrů
Zdroj: 
Schmidt, B. R., Gschwend, G., Bachmann, J. A., & Dermond, P. (2015). Use of removal sampling to estimate abundance of larval salamanders (Salamandra salamandra) in streams. Amphibia-Reptilia, 36(1), 87-92.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.