Ochrana želvy bahenní v polské provincii Lubuskie

Verze PDF

Želva bahenní (Emys orbicularis) je jedním z tzv. deštníkových druhů ochrany fauny v Evropě. Na velké části jejího současného areálu rozšíření jde o silně až kriticky ohrožený druh plaza. Z důvodu vazby jeho výskytu na vodní lokality (zejména mokřady a menší vodní plochy) je jeho konflikt se zájmy člověka v krajině častý a téměř nevyhnutelný. Dlouhodobá existence většiny populací tak vyžaduje cílevědomý a specifický management a přísná pravidla ochrany. Polští herpetologové Maciantowicz a Najbar shrnují ve své publikaci výsledky sledování současného stavu populace želv bahenních v provincii Lubuskie ve středozápadním Polsku a zabývají se aktivními ochranářskými opatřeními k jeho udržení a zlepšení. Jejich výsledky mohou být zajímavé i pro případné řešitele ochrany želvy bahenní na našem území.

Využitelné výstupy: 
  • Během 20. století byla želva bahenní v provincii Lubuskie zjištěna na 74 lokalitách, z nich ale 21 nebylo po roce 1980 potvrzeno, na dalších 28 lokalitách pak byla pozorována jen jednotliví staří jedinci.
  • Recentně je známo jen pět nedotčených míst, na kterých želvy kladou vejce.
  • Nejvýznamnějším negativním faktorem, ovlivňujícím výskyt želv, je degradace vhodného biotopu, přičemž mnoho starších lokalit zaniklo v důsledku zalesňování.
  • Dalším důležitým faktorem je početnost predátorů na lokalitě.
  • Současná ochrana želv v oblasti je zaměřena na management zachování stávajících biotopů, zvýšení reprodukční úspěšnosti želv a vzdělávacími programy.
  • Na všech místech výskytu je vytyčena zóna permanentní ochrany v okolí 200 metrů a zóny přechodné ochrany v okolí 500 metrů (zde platí pravidla ochrany v období od 1. května do 30. září).
  • Velmi zásadním opatřením je likvidace náletu na místech kladení vajec.
  • Zvýšení reprodukční úspěšnosti želv je realizováno dvěma způsoby: ochranou hnízd proti predátorům a odběrem vajec z hnízd a odchovem vylíhlých mláďat v umělých podmínkách do věku jednoho roku a následným vypuštěním na původní lokality (v letech 2000-2002 šlo o 77 jedinců).
  • Součástí plánu záchrany je i návrh sítě lokalit s existující subpopulací a možných míst k introdukci v údolí řeky Odra.
Grafické přílohy: 
Ochrana želvy bahenní v polské provincii Lubuskie
Ochrana želvy bahenní v polské provincii Lubuskie
Ochrana želvy bahenní v polské provincii Lubuskie
Zdroj: 
Maciantowicz, M., & Najbar, B. (2004). Distribution and active conservation of Emys orbicularis in Lubuskie province (West Poland). Biologia, 59(14), 177-183.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.