Ochrana ptáků vázaných na zemědělskou půdu v širším kontextu ekosystémových služeb

Verze PDF

Očekáváme, že ekosystémy nám budou poskytovat celou škálu služeb. Jednou z nejdůležitějších je zajištění dostatečného množství potravy. Agro-ekosystémy poskytují celou škálu služeb. Vytíženost těchto ekosystémů zavedla zájem vědců i politiků k otázkám ochrany takových území. Do popředí zájmu se dostala ochrana ptáků vázaných na zemědělskou půdu. Otázkou nyní je, jak skloubit ochranu ptáků a stále se rozšiřující škálu ekosystémových služeb. Autoři se pokusili najít odpovědi na několik otázek týkajících se této problematiky.

Využitelné výstupy: 

Důvody pro ochranu ptáků vázaných na zemědělskou půdu musíme hledat mnohem složitěji než pro ochranu vzácných druhů. Druhy obývající značně antropogenní území se většinou objevují v relativně vysokých počtech. Nicméně právě s těmito druhy se pravděpodobně setkáme nejčastěji. Asi nejvýznamnější služba, kterou poskytují, je služba kulturní. Této služby využívají všichni lidé, kteří nějakým způsobem „využívají“ přírodu – například sledovaní ptactva (birdwatching) je velice rozšířená rekreační aktivita nejen v Británii. Dále sem patří např. lov a vycházky po přírody.
Jak ovlivní management ochrany ptáků další služby?
Autoři porovnali doporučení vycházející ze schématu English Entry Level Environmental Stewardship Scheme a udělali předběžnou analýzu, zda je možné sloučit dohromady ochranu ptáků a poskytování služeb. Pro ochranu ptáků autoři vypracovali matici, která bere v úvahu klíčové zdroje pro různé druhy ptáků.  Pro ekosystémové služby vytvořili také matici, jež počítá s různým nastavením schématu pro různé služby.  Obě matice poté podrobili analýze. Z výstupů analýzy vyplývá, že určité kroky pro ochranu ptáků nemusí nutně vést k rozšíření dalších ekosystémových služeb. Zdá se, že relativně beze změny by tyto zásahy mohly proběhnout na trvalých travních porostech nebo na orné i zatravněné půdě s velmi nízkým přísunem živin. Některá řešení jsou pak více nebo méně výhodná, podle toho jakého druhu by se týkala.
 Autoři se snažili najít cestu k vytvoření managementu, který ovlivní více cílových skupin. Snažili se najít takové změny, které by podporovaly rozvoj biodiverzity a zároveň posilovaly nějaké ekosystémové služby. Pro některé ochranářské kroky ovšem není jednoduché takové řešení nalézt – dané kroky jsou buď výhodnější pro ochranu ptáků, nebo pro danou ekosystémovou službu. Ideální řešení se budou spíše nalézat pro oblasti s nízkou intenzitou zemědělství, jako jsou například zemědělské oblasti s vysokou přírodní hodnotou. Ideální řešení budou vždy spíše výjimkou, vždy se najdou druhy, kterým daný management nebude vyhovovat. Je však třeba se snažit, aby daná opatření byla co nejvíce výhodná pro ochranu přírody i ekosystémové služby.

Grafické přílohy: 
Indikátor divokých ptáků ve Spojeném království.
Ekosystémové služby a jednotlivé kroky managementu.
Matice kombinující jednotlivá společenstva a služby.
Schema situace, kdy jeden ekosystém poskytuje více služeb.
Zdroj: 
Bradbury, R.B., Stoate, C. & Tallowin, J.R.B. (2010) Lowland farmland bird conservation in the context of wider ecosystem service delivery. Journal of Applied Ecology, 47, 986–993.
Zadal: 
Kateřina Vlčková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.