Ochrana městské biodiverztiy? Zelená infrastruktura je jen začátek

Verze PDF

Městské plánování za účelem ochrany biodiverzity se obvykle soustředí jen na ustanovování chráněných oblastí a spojujících koridorů, zatímco zelená infrastruktura (zásadní pro obyvatele a s minimálním dopadem na chráněná území) stojí spíše stranou. Autoři se proto pokusili shrnout zásady přístupu návrhu a správy takových prvků zelené infrastruktury, které zvyšují vzájemnou kompatibilitu chráněných území i okolní osídlené plochy.
 

Využitelné výstupy: 

Začlenění a výstavba zelené infrastruktury vyžaduje, aby správní orgány sehrávaly roli facilitátorů, zprostředkovatelů vzdělání a posílily vůli k pozitivním změnám mezi developery,staviteli a občany.
 
Klíčovou úlohu tu sehrávají už sami plánovači, kteří mohou do existujícího způsobu správy a řízení přenést popud k zavedení nové praxe.
 
Důležitá je práce na úrovni návrhu a managementu opatření/výstavby v blízkosti existující zelené infrastruktury.
 
Důležité je začlenit systémové myšlení – raději než se koncentrovat na ochranu konkrétních zelených prostor a vymezovat je vůči svému okolí je lepší zacílit na společenské a ekologické uspořádání v jejich okolí. Z opakované „léčby symptomů“ se tak přejde na diagnostiku a řešení konkrétního problému.
 
Nutné je odstranění stávajících regulačních bariér – agentury a pověřené orgány často při ochraně biodiverzity nepracují s novými informacemi a postupy, a nedochází ke spolupráci mezi jednotlivými orgány návrhu, vývoje, či stavby.
 
Důsledná plošná ochrana zelených prvků a zelené infrastruktury může povzbudit místní obyvatele k vyšší péči o okolní životní prostředí více, než razantní opatření zavedená k ochraně konkrétních lokalit.
 
Důležité je prosazovat minimalizaci škod na životním prostředí během výstavby (ochrana stojících stromů, zelených ploch). Udržitelné konstrukční techniky podpoří rozvoj nového sektoru stavitelství, zvýší profesionalitu práce a vytvoří prostor pro uplatnění specialistů.
 
Úroveň ochrany městské biodiverzity a funkčnost zelené infrastruktury je neoddělitelně provázána s tím, jak dobře je ošetřena biodiverzita v rezidenčních a komerčně využívaných lokalitách daného města.

 

Zdroj: 
Hostetlera, M., Allen, W., Meurk, C., Conserving urban biodiversity? Creating green infrastructure is only the first step, Landscape and Urban Planning100 (2011), pp.: 369–371
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.