Nízko-intenzivní zemědělství ve Francii zvyšuje počty ptáků, vázaných na zemědělskou půdu

Verze PDF

V zemědělské krajině došlo k výraznému snížení biodiverzity. Tento trend stále pokračuje, jak se zvyšuje intenzita zemědělství. Jsou proto vytvářeny různé agroenvironmentální programy, které by měly tento pokles zastavit a umožnit šetrné hospodaření, které by bylo v souladu s ochranou životního prostředí. V Evropě jsou definována zemědělská území s vysokou přírodní hodnotou, což jsou oblasti s nízko-intenzivním zemědělstvím, která jsou spojena s vysokou mírou biodiverzity. 
 
Autoři studie testovali území s vysokou přírodní hodnotou oproti normální zemědělské krajině. Zaměřili se na ptačí indikátory biodiverzity. Zkoumali, zda změny v diverzitě ptáků mohou být považovány za obecný indikátor celkové změny biodiverzity v zemědělské krajině.
 

Využitelné výstupy: 

 
Autoři v této studii potvrzují, že zemědělská území s vysokou přírodní hodnotou mají vysokou míru biodiverzity. Ve studii využili několik indikátorů popisujících společenstva ptáků. Zajímavým výsledkem je zjištění, že území s vysokou přírodní hodnotou neobývá více druhů ptáků než jiné oblasti. Liší se ovšem složení druhů. Na zemědělských územích s vysokou přírodní hodnotou se vyskytuje více specializovaných druhů ptáků. V těchto oblastech se vyskytuje i více habitatů vhodných pro hnízdění těchto specialistů. Tyto lokality méně odolávají změnám zemědělského managementu. I relativně malá narušení mohou znamenat zánik těchto specifických habitatů a specialisti jsou následně nahrazeni generalisty.
 
Udržování zemědělských území s vysokou přírodní hodnotou také může být vhodným ochranářským prostředkem pro ohrožené druhy. Analýzy ukázaly, že 70 % druhů, které jsou předmětem ochrany v evropském měřítku, má často více jak 25 % svých národních populací právě na územích s vysokou přírodní hodnotou. Dále se ukázalo, že 15 % druhů ptáků nalezených na zemědělských územích s vysokou přírodní hodnotou, byly druhy vázané na mokřady a měly zde často velkou část své populace (více jak jednu čtvrtinu).
 
Vhodný management je pro zastavení snižování biodiverzity klíčový. Území, kde bude podporováno nízko-intenzivní zemědělství, mohou být důležitou součástí programů na ochranu biodiverzity. V této studii bylo prokázáno, že území s vysokou přírodní hodnotou poskytují vhodné podmínky pro ptáky vázané na zemědělskou krajinu a vyskytuje se zde relativně velké množství ohrožených ptáků. Můžeme předpokládat, že podobně tomu bude i s dalšími taxony. Zemědělská území s vysokou přírodní hodnotou nám ukazují, že snížení biodiverzity nemusí být nevratné. Je zcela zásadní  udržova ttato území vhodnými zásahy a vyhnout se na těchto plochách zintenzivnění zemědělství.

Grafické přílohy: 
Zemědělská území s vysokou přírodní hodnotou ve Francii.
Zemědělská území s vysokou přírodní hodnotou a index specializace.
Indikátor ptáků vázaných na zemědělská území.
Zdroj: 
Doxa, A., Bas, Y., Paracchini, M.L., Pointereau, P., Terres, J.-M., Jiguet, F., 2010. Low-intensity agriculture increases farmland bird abundances in France. J.Appl. Ecol. 47, 1348-1356
Zadal: 
Kateřina Vlčková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.