Nároky na vodní prostředí u kuňky žlutobřiché

Verze PDF

Velké množství živočišných druhů v současné době ubývá v důsledku mizení svých přirozených biotopů. Jedním ze způsobů, jakým se orgány ochrany přírody snaží tomuto úbytku čelit, je snaha tam, kde je to možné, nahradit biotop přirozený biotopem náhradním. Aby tato aktivita ale měla svůj smysl, je třeba znát biotopové požadavky cílových druhů pokud možno co nejdetailněji. Jednou ze skupin, u nichž je budování náhradních biotopů poměrně častým nástrojem ochrany, jsou obojživelníci. Ačkoliv pro jejich život je obvykle stejně důležitá kvalita biotopu ve vodní (rozmnožovací) i suchozemské fázi, naprostá většina ochranářských aktivit je zaměřena na budování náhradních vodních nádrží, v nichž by se měly rozmnožovat. Trojice rumunských vědců publikovala studii, která přináší poznatky o specifických požadavcích kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) na tento typ biotopu. V populaci kuněk, obývajících smíšený opadavý les ve středním Rumunsku, identifikovali několik biologických a hydrologických parametrů, které mají nezanedbatelný vliv na výskyt a reprodukční úspěšnost druhu.

Využitelné výstupy: 
  • Jedinci preferovali nově vzniklé vodní nádrže/louže před staršími, a také ty, u nichž došlo v důsledku dešťů k prodloužení doby trvání.
  • Vodní nádrže a louže se střední a delší dobou trvání byly preferovány při rozmnožování před nádržemi s krátkou dobou trvání.
  • Nádrže na slunných místech v lese byly preferovány před nádržemi zastíněnými.
  • Nebyl zjištěn vztah mezi množstvím vodních predátorů (vodní hmyz a čolci) a preferencí nádrží.
  • Přítomnost vodních predátorů neměla vliv na úspěšnost rozmnožování.
  • V období s vyšším úhrnem srážek roste reprodukční úspěšnost druhu.
Grafické přílohy: 
Nároky na vodní prostředí u kuňky žlutobřiché
Nároky na vodní prostředí u kuňky žlutobřiché
Nároky na vodní prostředí u kuňky žlutobřiché
Zdroj: 
Hartel, T., Nemes, S., & Mara, G. (2007). Breeding phenology and spatio-temporal dynamics of pond use by the yellow-bellied toad (Bombina variegata) population: the importance of pond availability and duration. Acta Zoologica Lituanica, 17(1), 56-63.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.