Mohou travnatá pole s bioenergetickými plodinami zlepšit situaci ptáků?

Verze PDF

V této studii autoři hodnotili dopady pěstování bioenergetických plodin na biodiverzitu ptáků. Zaměřili se na tři typy porostů (travní monokultury, směsi primárně travinné, směsi primárně bylinné). Celková početnost ptáků i jejich biodiverzita byla nejvyšší na polích s primárně bylinnou směsí a nejnižší u travních monokultur. Pokud se bioenergetické porosty nacházely v blízkosti dalších travinných ploch, mělo to pozitivní vliv jak na druhovou rozmanitost, tak celkovou denzitu populací ptáků. Maximální druhová bohatost ptáků byla naměřena u polí, které nebyly na maximu produkční kapacity. Výsledky naznačují, že trvalé travní porosty mohou poskytovat jak biomasu pro energetiku, tak vhodný habitat pro ptáky, především pokud se jedná o bylinné a nižší porosty.

Využitelné výstupy: 
  • Z hlediska energetiky připadla nejvyšší naměřená podzimní biomasa na travnaté monokultury (6,461 Mg/ha), nižší pro převážně travnatá/bylinná pole (3,586, t=3,28, P= 0,003) a (4,676, t= 2,02, P=0,05). Celková úroda v posledních dvou kategoriích přitom byla spíše podobná (t= 1,7, P=0,10).

 

  • Pole s kukuřicí nebo travní monokulturou měly průkazně nižší hustotu většiny druhů ptáků než pole s primárně travinnou nebo bylinnou směsí. V rámci trvalých travních porostů byla nejvyšší hustota ptáků v bylinných polích, nižší v primárně travinných a nejnižší v monokultuře (viz obr.). Hustota chráněných druhů byla ale nejnižší v bylinných polích.

 

  • Pokryvnost bylin pozitivně ovlivňuje diverzitu ptáků.

 

  • Pokud roste plošný výnos biomasy nebo se zvyšuje průměrná výška vegetace, přestávají být pole s trvalými porosty určenými k bioenergetickým účelům pro mnoho druhů atraktivní, a to především pro ty ohrožené. Celková abundance ptáků se ale nemění.

 

  • Celková očekávaná hustota výskytu ptáků roste spolu s výškou vegetace a jejím výnosem, ovšem kolem hodnoty 4 Mg biomasy/ha se tento vztah obrací v negativní (viz obr.).

 

  • Celkem bylo pozorováno na 29 ptačích druhů. Jen šest jich bylo spatřeno na kukuřičných lánech, 8 připadalo na travní monokultury, 19 pozorování se týká převážně travnatých polí a 20 převážně bylinných polích.
Grafické přílohy: 
Mohou travnatá pole s bioenergetickými plodinami zlepšit situaci ptáků?
Mohou travnatá pole s bioenergetickými plodinami zlepšit situaci ptáků?
Mohou travnatá pole s bioenergetickými plodinami zlepšit situaci ptáků?
Mohou travnatá pole s bioenergetickými plodinami zlepšit situaci ptáků?
Mohou travnatá pole s bioenergetickými plodinami zlepšit situaci ptáků?
Zdroj: 
Blank PJ, Sample DW, Williams CL, Turner MG (2014); Bird Communities and Biomass Yields in Potential Bioenergy Grasslands; PLoS ONE 9(10)
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.