Mnohorozměrná analýza implementace a místních dopadů EU WFD

Verze PDF

EU WFD – Rámcová směrnice vodní politiky (2000/60/ES) Evropské unie, ze dne 23. října 2000, představuje nejvýznamnější a prozatím nejucelenější právní úpravu pro oblast vody. Jak se s ní vypořádalo Dánsko, Holandsko a Francie?
 
Zatímco Francie navázala na své dosavadní zkušenosti a dokázala institucionalizací zasadit směrnici do správného kontextu, snaha o naplnění směrnice v Holandsku a Dánsku nevyšla zdaleka podle plánu. Dánsko zapracovalo WFD přes vodní zákon Miljømålsloven, Holandsko přes Waterwet a Francie převážně prostřednictvím zákona o životním prostředí Code del’environnement.

Využitelné výstupy: 
  • Rámcová směrnice vodní politiky se vztahuje na veškeré vodstvo – vnitrozemské povrchové vody, podzemní vody, brakické a pobřežní vody. Celoevropsky zavádí princip integrovaného přístupu pro záležitosti spojené s kvalitou a kvantitou vody a s problematikou povrchových a podzemních vod a pro vodní hospodářství zavádí Směrnice princip správy založený na jednotce povodí (v ČR je tento princip zaveden již od 60. let minulého století).

 

  • Prvořadým cílem této politiky je dosažení „dobrého stavu“ všech vod do roku 2015.

 

  • Jedním z prvních kroků je potřeba definovat povodí řek (RBD – River Basin Districts), vytvořená vodní díla (AWB – Artificial Water Bodies) a intenzivně modifikovaná vodní díla (HMWB) či přírodní vodní tělesa. Voda je zde brána jako spojité komplexní těleso.

 

  • Teoreticky existovalo pět modelových přístupů (s různou mírou intervence) k implementaci směrnice (od převedení pravomoce, přes integraci WFD do politiky, zapojením klíčových partnerů až po centrální řízení).

 

  • Postoj Dánska byl formální a prodchnutý ambicemi, Holandsko bylo spíše pragmatičtější a Francie už disponovala podobným, velmi propracovaným systémem.

 

  • Holandsko prozatím postrádá dostatečnou integraci jednotlivých rozhodovacích sekcí, přičemž vedoucí postavení zde zaujímá zemědělství. To by i do budoucna mohlo znamenat komplikace v rámci přijímání opatření nevyplývajících přímo ze záměru zemědělců.
Grafické přílohy: 
Mnohorozměrná analýza implementace a místních dopadů EU WFD
Mnohorozměrná analýza implementace a místních dopadů EU WFD
Mnohorozměrná analýza implementace a místních dopadů EU WFD
Zdroj: 
Liefferink, D., Wiering, M.,Uitenboogaart, Y., The EU Water Framework Directive: A multi-dimensional analysis of implementation and domestic impal, Land Use Policy 28 (2011) 712–722
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.