Mikrobiální společenstva rašelin coby indikátor extrémních depozic prachových částic

Verze PDF

Autoři zkoumali zastoupení jednobuněčných améb řádu krytének (Testaceae) v půdních profilech rašelinišť ovlivněných extrémním spadem popílku v posledních 50 letech. Druhy Centropyxis aerophila a Phryganella acropodia byly využity jako indikátorové druhy, přičemž konkrétní chemické složení jejich schránek demonstrovalo míru znečištění.
Byl zaznamenán pokles mixotrofních TA (améb krytének) a nárůst zastoupeních druhů aglutinovaných, zejména v odpovědi na zvýšenou koncentraci hliníku (Al 30 g/kg-1) a mědi (Cu 96 mg/kg-1) a na zvýšenou koncentraci prachových polétavých částic. TA se ukazují být dobrým bio-indikátorem průvodních jevů atmosférického znečištění.

Využitelné výstupy: 

S využitím analýzy skenovací elektronové mikroskopie byl stanoven podíl některých toxických prvků začleněných do schránek TA. Největší podíl variance TA vysvětlovalo zastoupení Ti (5,9 %), Al (4,7 %) a Cr (4,2 %). Prvky, jako například Al, Ti, Cr, Ni a Cu, byly vysoce korelovány (r > 0.7,p < 0.01) s pozicí pseudostomu a jeho poměrem k velikosti těla TA.
Částice antropogenního původu, pocházející ze spalování hnědého uhlí, tvořily 66 % podíl všech analyzovaných anorganických částic ve vzorcích.
Tyto částice se skládaly především z nepravidelných, houbovitě-struskovitých aluminosilikátů (Al2O3 >SiO2) do velikosti 50 μm a ze sklovitých dutých sféroidálních aluminosilikátů s průměrem mezi 0,8 až 10 μm (v průměru 2,6 μm).
Zastoupení mixotrofních (žijících v symbióze se zelenými řasami TA) druhů améb, například Archerella flavum a Hyalosphenia papilio spolu s mírou znečištění klesá a zvyšuje se zastoupení druhů aglutinovaných (jež zabudovávají do svých schránek částice, v tomto případě toxický popílkový spad), například Centropyxis aerophila a Phryganella acropodia.
 

Grafické přílohy: 
Mikrobiální společenstva rašelin coby indikátor extrémních depozic prachových částic
Mikrobiální společenstva rašelin coby indikátor extrémních depozic prachových částic
Mikrobiální společenstva rašelin coby indikátor extrémních depozic prachových částic
Mikrobiální společenstva rašelin coby indikátor extrémních depozic prachových částic
Mikrobiální společenstva rašelin coby indikátor extrémních depozic prachových částic
Zdroj: 
Fiałkiewicz-Kozieł, B., Smieja-Król, B., Ostrovnaya, T. M., Frontasyeva, M., Siemińska, A., Lamentowicz, M., Peatland Microbial Communities as Indicators of the Extreme Atmospheric Dust Deposition, Water Air Soil Pollut (2015) 226, pp.: 97
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.