Mezidruhové vztahy ještěrky zední a ještěrky obecné

Verze PDF

Riziko zavlečení nebo záměrného vypuštění nepůvodních druhů rostlin a živočichů je v současném globalizovaném věku velmi vysoké. Nové nepůvodní druhy velmi často brzy mizí, protože se nemohou přizpůsobit novým podmínkám nebo nedokáží konkurovat původním druhům a predátorům. V některých případech se ale původní druhy stávají obětí nových predátorů, s nimiž nemají žádnou evoluční zkušenost a nejsou na jejich přítomnost schopny reagovat. Přímý predační tlak je ale jen jedním důsledkem situace, kdy se do kontaktu dostávají druhy původní a nepůvodní. Nové druhy nemusí ohrožovat ty původní přímo, mohou ale díky silnějším kompetičním schopnostem vytlačovat ty původní do nových suboptimálních biotopů, v nichž sice dokáží jejich populace dlouhodoběji přežívat, ale v případě nějaké nepředvídané události podléhají tyto populace vyššímu riziku vymírání. Skupina německých herpetologů publikovala závěry z výzkumu interakce introdukované populace ještěrky zední (Podarcis muralis) s jedinci původní populace ještěrky obecné (Lacerta agilis) v jižním Německu poblíž města Nürtingen. Výsledky ukazují, že i přes výrazný překryv využívaného prostředí jsou oba druhy schopny spolu koexistovat bez zjevných negativních vlivů.

Využitelné výstupy: 
  • Vědci sledovali prostorovou distribuci, výběr mikrohabitatu, chování při termoregulaci, schéma aktivity a interakce mezi oběma druhy.
  • Byl zjištěn jen velmi malý překryv v preferovaném prostředí mezi ještěrkami obecnými z alotopických a syntopických lokalit, naopak v oblastech syntopického výskytu využívají ještěrky obecné velmi podobné prostředí jako ještěrky zední. Nejvýraznější je překryv v prostředí využívaném dospělými samci (92 %), u samic je nižší (52 %).
  • Průměrná hřbetní tělesná teplota je výrazně vyšší u jedinců ještěrky zední (29,5 °C) než u ještěrky obecné (25,6 °C), rozdíl ale není dán přítomností ještěrky zední, neboť i na lokalitách bez přítomnosti tohoto druhu je teplota j. obecné nižší (26,2 °C).
  • Jedinci ještěrky zední tráví sluněním méně času než jedinci ještěrky obecné a dříve utíkají před nebezpečím.
  • I přes výrazný překryv využívaného prostředí jsou oba druhy schopny spolu koexistovat.
Grafické přílohy: 
Mezidruhové vztahy ještěrky zední a ještěrky obecné
Mezidruhové vztahy ještěrky zední a ještěrky obecné
Zdroj: 
Heym, A., Deichsel, G., Hochkirch, A., Veith, M., & Schulte, U. (2013). Do introduced wall lizards (Podarcis muralis) cause niche shifts in a native sand lizard (Lacerta agilis) population? A case study from south-western Germany. Salamandra, 49(2), 97-104.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.