Lesní management ovlivňuje společenstva brouků (Coleoptera; Carabidae, Staphylinidae) skrze strukturní změny prostředí

Verze PDF

Studie se zabývá vlivem typu lesního porostu na početnost, diverzitu a strukturní složení komunit dvou významných čeledí pozemních brouků Carabidae a Staphylinidae v rámci 149 lesních porostů napříč 3 regiony Německa. Hlavními objekty zájmu byly nedávná historie lesnického managementu zájmových území, stáří porostů a jeho druhových dominant. Obě zkoumané čeledi reagovaly pozitivně na stáří porostů z hlediska početnosti a druhové diverzity. Vliv managementu na místní komunity zkoumaných skupin Coleoptera byly malé a zprostředkované strukturálními změnami habitatu, tj. rozvolněním pokryvnosti stromového baldachýnu či diverzifikací bylinného patra. Pro zachování klíčových komunit lesních brouků, a jimi poskytovaných ekosystémových funkcí a služeb, je nezbytné udržet stávající letité lesní porosty a zároveň přizpůsobit management stávajících hospodářských lesů, aby došlo k navýšení jejich heterogenity.

Využitelné výstupy: 
 • v průběhu minulého století došlo v Evropě k posunu lesního hospodářství, aby byla pokryta rostoucí poptávka po dřevě. V případě původních evropských bučin tak bylo původní výmladkové hospodaření nahrazeno intenzivnějšími metodami, a v případě některých porostů bučin došlo k jejich přeměně na plantáže jehličnanů.
  • existuje mnoho dokladů o tom, že intenzivní lesnický management vede k poklesům populací určitých skupin bezobratlých. Závěry studií pozemních bezobratlých jsou ale v tomto ohledu kusé a nejednoznačné.
 • autoři této práce se zaměřili na brouky Carabidae a Staphylinidae, což jsou skupiny pozemních brouků obzvláště citlivé na změny lesního hospodaření. Hledali odpovědi na následující otázky: 1) má rozdílné složení druhových dominant (buk, dub, smrk,...), stáří porostů, historie managementu a region vliv na početnost, druhovou bohatost a kompozici společenství brouků?; 2) ovlivňuje management společenstva brouků skrze environmentální charakteristiky?; a 3) odráží současná struktura zkoumaných společenstev historii managementu?
 • sběr dat proběhl ve třech rozdílných regionech Německa (viz Příloha 1). Regiony se liší zeměpisnou šířkou, typem půdy a ročními úhrny srážek. Z 500 ploch (100x100 m) reprezentujících hlavní typy lesa v dané oblasti bylo vybráno 50 pro potřeby studie (viz Příloha 2). Každá plocha byla popsána pomocí 30 habitatových proměnných. Na každé ploše byly náhodně v rozích rozmístěny 3 zemní pasti pro sampling zemních bezobratlých. Všichni odchycení zástupci Carabidae a Styphylinidae byly klasifikování dle habitatových preferencí a potravních gild.
 • celkem bylo odchyceno 109 677 jedinců ze 429 druhů pozemních Carabidae (108 druhů) a Styphylinidae (328 druhů). Zástupci obou čeledí byli převážně predátoři (98,3 % Carabidae a 77,8 % Staphylinidae). Zbytek Carabidea tvořili býložravci, zatímco ostatní Staphylinidae byli spíše mycetofágové, saprofágové a jen zlomek herbivorů.
 • druhové složení jednotlivých komunit bylo významně modelováno managementem. To, jak silný byl vliv daného managementu, se lišilo mezi regiony. Z toho vyplývá, že hodnocení managementových dopadů by nemělo být zobecňováno podle jediné oblasti.
 • srovnání potvrdilo předpoklad, že druhová diverzita brouků je vyšší v do jisté míry obhospodařovaných lesích a zároveň roste se stářím porostů. To je pravý opak výsledků dosavadních prací.
 • byly odhaleny habitatové proměnné významně ovlivňující dynamiku společenstev zkoumaných brouků (viz Příloha 3). Početnost Carabidae byla spjata s pokryvností stromového baldachýnu, vyšší početnost Staphylinidae byla dána diverzitou druhů bylinného patra, která zároveň ovlivňovala celkovou druhovou bohatost obou zkoumaných čeledí.
  • disturbance baldachýnu na zkoumaných plochách vedla ke vzniku diverzifikovaného bylinného patra. Vzniklý otevřený heterogenní habitat pravděpodobně přilákal množství rozličných druhů.
 • autoři nicméně nenalezli žádný znatelný rozdíl ve struktuře komunit bezobratlých v porostech různě starých stromů, smíšených porostech a porostech stejnověkých. Obecně se předpokládá, že vyšší diverzita druhů bude v různověkých porostech charakterizovaných pestrou prostorovou strukturou, jenž poskytuje spektrum rozličných ekologických nik.
  • existují ovšem práce stejného zaměření např. z Irska, jejichž výsledky jsou v souladu se zjištěními této studie.
Grafické přílohy: 
Zájmové území
Přehled ploch vybraných pro analýzy
Výsledky srovnání společenstev zkoumaných Carabidae z jednotlivých regionů
Zdroj: 
Lange M., Türke M., Pašalić E., Boch S., Hessenmöller D., Müller J., Prati D., Socher S.A., Fischer M., Weisser W.W., Gossner M.M. (2014): Effects of forest management on ground-dwelling beetles (Coleoptera; Carabidae, Staphylinidae) in Central Europe are mainly mediated by changes in forest structure. Forest and Ecology Management 329: 166-176
Zadal: 
Zuzana Blažková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.