Laikové vs experti: názor na využití post-industriálních lokalit při přestavbě měst

Verze PDF

Postindustriální lokality v urbánním prostředí zabírají vesměs nejvýhodnější místa poblíž městských center či nábřeží. Představují environmentálně narušené oblasti, kterým je třeba navrátit produktivní status a které je třeba reintegrovat zpět na komunitní úroveň. Revitalizační či rekultivační projekty naráží na komplexitu dané problematiky. Odborníci odpovědní za tvorbu a uskutečnění sanačních projektů do nich promítají své vesměs subjektivní názory a postoje, jež se zcela rozchází s názory obyvatel v těsném sousedství cílových lokalit těchto sanačních projektů.

Využitelné výstupy: 
 • pro postižení komplexity problematiky zpracoval autor metodický rámec, jehož základem je literární rešerže a případová studie (viz Příloha 1).
  • literární rešerže shrnula témata spojená se sanacemi - zmapovala změny v používaných metodách a jejich implementaci; dále se zaměřila na překážky a benefity spojen s realizací sanačních projektů. Případová studie sesbírala podklady od rozličných sanačních projektů, které byly zanalyzovány.
  • předchozí kroky umožnily identifikovat stávající překážky a benefity spojené s přeměnou postindustriálních lokalit. Tyto benefity a překážky byly rozděleny podle příslušnosti k laickému či odbornému aspektu.
  • k analýze a vyhodnocení dat byly použity programové balíčky SPSS a SAS.
 • rešerže i případová studie pomohly identifikovat 17 překážek a 22 benefitů při tvorbě a realizaci sanačních projektů (viz Příloha 2). Formou dotazníkového šetření byly zjišťovány odborné a laické názory na relevanci a důležitost těchto položek (viz Příloha 2).
 • jak výsledky rešerže tak výsledky případové studie identifikovaly srovnatelné soubory benefitů a překážek.
 • zatímco developeři považují za největší překážku při sanaci lokalit finanční náklady, zainteresovaná veřejnost hledí spíš na biologické, fyzické a chemické následky sanací a starosti spojené s nejistotou úklidových prací po ukončení sanace.
  • analýza podkladů ukázala, že starosti ohledně úklidových prací nejsou nepodložené.
 • projektanti sanací mají větší tendenci upřednostňovat estetiku na úkor funkčnosti výsledného projektu. Autoři proto apelují na to, aby autoři přestali považovat sanační projekty za designérskou soutěž a zaměřilli se na jejich začlenění do dané krajiny ze sociokulturního a ekonomického hlediska.
 • tato práce je základem, na kterém by se mělo stavět při budoucích sanačních plánech.

 

Grafické přílohy: 
Schéma použitého metodického rámce
Přehled benefitů a bariér spojených se sanačními projekty. Procenta představují podíl respondentů, kteří uvedli danou položku jako jimi vnímaný benefit či překážku sanací.
Zdroj: 
Loures L. (2015): Post-industrial landscapes as drivers for urban redevelopment: Public versus expert perspectives towards the benefits and barriers of the reuse of post-industrial sites in urban areas. Habitat International 45: 72-81
Zadal: 
Zuzana Blažková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.