Které druhy sladkovodních ryb jsou ohroženy změnou klimatu? Předpověď založená na vlastnostech ryb.

Verze PDF

Klimatické změny ohrožují stále více druhů vyhynutím. Biologické charakteristiky mohou pomoci identifikovat druhy, které jsou nejvíce v ohrožení. Otázka je, jestli analýza těchto charakteristik má potřebnou předpovědní schopnost, aby pak mohla být použita při rozhodovacích procesech v ochraně přírody.Cílem studie bylo 1) testovat výpovědní hodnotu charakteristik pro předpovědi změn v rybích populacích během několika vážných a dlouhotrvajících období sucha, 2) vyvinout metodu založenou na charakteristikách pro kategorizaci ryb dle jejich citlivosti na sucho a 3) připravit návod pro budoucí propracování obecného hodnocení zranitelnosti druhu, opět založeno na biol.charakteristikách.

Využitelné výstupy: 
  • Analyzovány byly úlovky ryb (jen v řekách) z monitoringu povodí Murray-Darling v JV Austrálii (zahrnuje 3 nejdelší australské řeky – Darling, Murray, Murrumbidgee) z let 2004-2010. V této oblasti bylo nedávno zaznamenáno „sucho tisíciletí“, které se podobalo klimatu předpovídanému do budoucna pro tento region. Biologické charakteristiky byly získány studiem velkého množství literatury.

 

  • Bylo vybráno 14 biologických charakteristik: algivorie, detritovorie, herbivorie, invertivorie, piscivorie, věk při dosažení dospělosti, velikost v dospělosti, teplota vody pro tření, délka třecí periody, plodnost, přilnavost jiker, pelagičnost jiker, rodičovská péče, teplotní tolerance (podrobněji viz tabulka).

 

  • Byla srovnána prevalence (výskyt na lokalitách v procentech) a početnost jednotlivých druhů mezi obdobími 2004-2007 a 2007-2010, a to změna celková i proporční; a vše dále statisticky vyhodnoceno.

 

  • Seřazení druhů ryb s ohledem na jejich citlivost na sucho bylo odvozeno z korelací mezi změnami v populacích a charakteristikami, a bylo ve shodě s dřívějšími hodnoceními mezidruhových změn dle odolnosti vůči suchu, a bylo potvrzeno i nezávislým pozorováním reakcí některých druhů na sucho.

 

  • Druhy, kterým se dařilo hůř během dlouhodobého sucha byly spíše bentofágní než všežravci, pohlavní dospělost dosahují v nižším věku, mají nízkou maximální velikost těla, nízkou optimální teplotu vody pro tření, dlouhé třecí období, nízkou plodnost, mající jikry spíše u dna než pelagické a s nízkou horní teplotní hranicí.

 

  • Tato analýza charakteristik byly úspěšná a měla by najít široké využití při identifikaci druhů ohrožených změnami klimatu.

 

  • Zranitelnost druhu často souvisí s jejich velikostí – větší, „charismatické“ druhy ryby, hlavně ty, které jsou v zájmu rybářů, jsou více vidět a je jim věnována pozornost, kdežto malé původní druhy ryb jsou snadno přehlížené, a proto nejvíce zranitelné.

Grafické přílohy: 
mapa
vztahy charakteristik
seznam charakteristik
ryby
korelace
Zdroj: 
Chessman B.C. 2013. Identifying species at risk from climate change: Trakte predict the drought vulnerability of freshwater fishes. Biological Conservation 160: 40-49
Zadal: 
Kateřina Dočkalová
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.