Koncepční rámec pro stanovení lesů s vysokou společenskou hodnotou

Verze PDF

Autoři představují nový koncepční rámec k selekci "lesů s vysokou prioritou", netradičně na základě společenských hodnot, a to v kontextu mnohorozměrného lesnického managementu na modelu lesů amerického severozápadu (PNW) a středoevropských porostů (CE).

Rozdíly mezi PNW regionem a CE existují na úrovni všech sledovaných dimenzí. Například pozdně sukcesní stádia lesa a rezervace příbřežních vrbových porostů jsou specifikem regionu PNW, zatímco ochrana proti přírodním kalamitám je specifikem lesů v CE. V CE jsou prioritní lesy zaměřeny především na veřejné pozemky ("public lands" a zahrnují i soukromé pozemky), zatímco v PNW se jedná o větší plochy s obecně déle trvajícími závazky vůči nastaveným prioritám.
 

Využitelné výstupy: 

V hrubém globálním souhrnu je 24 % lesů klasifikováno jako "lesy s širším využitím", 30 % lesů spadá do kategorie porostů produkčních (dřevních a ne-dřevních produktů), zatímco 12,8 % a 4 % lesů je primárně určeno pro ochranu biodiverzity (rekreace, turistika, vzdělávání, případně kulturní a duchovní dědictví).

Autoři se dále snaží jasně definovat jednotlivé předměty studia, počínaje prioritními cíly managementu, charakterizací dané správy lesních porostů, vytýčeného cíle managementu, provedením managementu a také trvanlivostí daných závazků a cílů z hlediska času (lesy se mohou mezi klasifikačními kategoriemi přesouvat).

Každá kategorie s daným cílovým managementem je charakterizována poskytovanými ekologickými službami (a jejich povahou, tj. ES kulturní, regulované či zprostředkované).
V kontextu případové studie aplikované na lesy středoevropské (CE) a lesní porosty na severozápadě USA (PNW) panovaly značné rozdíly mezi individuální prioritou i rozlohou lesních porostů. Rozloha porostů PNW se pohybovala od 100 do 10 000 ha, CE pak 10 - 100 ha.

 Autoři vypracovali přehled PNW a CE "prioritních" lokalit a seznam vhodných doporučení (či spíše uzpůsobení) ke stávajícímu managementu. Nicméně lokální nuance mezi jednotlivými dimenzemi (které vyplývají z regionální odlišnosti) nedokáží plně postihnout celý rozsah navrhovaných opatření.

Grafické přílohy: 
Koncepční rámec pro stanovení lesů s vysokou společenskou hodnotou
Koncepční rámec pro stanovení lesů s vysokou společenskou hodnotou
Koncepční rámec pro stanovení lesů s vysokou společenskou hodnotou
Zdroj: 
Simončič, T., Spies, A. T., Deal, L. R., Bončina, A., A Conceptual Framework for Characterizing Forest Areas with High Societal Values: Experiences from the Pacific Northwest of USA and Central Europe, Environmental Management (2015), 56, pp.: 127–143
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.