Koncepce ochrany migračních koridorů velkých savců a územní systém ekologické stability

Verze PDF

Publikace ke stažení na webu Portál ÚSES nebo zde.

Zdroj: 
ANDĚL, Petr a kol. Koncepce ochrany migračních koridorů velkých savců a územní systém ekologické stability. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., EVERNIA s.r.o., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. 8 s.
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.