Klimatické změny v ochranářské praxi: rozhraní věda-management na úrovni bukových lesů

Verze PDF

Autoři upozorňují na nedostatečné začlenění vědeckých poznatků o klimatických změnách do reálné praxe lesnického hospodaření, respektive nedostatek praktických managementových postupů vycházejících z těchto poznatků.

Autoři předpokládají, že v kontextu klimatických změn a managementu bukových lesů bude nezbytné zpřístupnit (či spíše vytvořit) specifickou sortu informací jasně zacílených přímo na lesnickou praxi.

Využitelné výstupy: 

Pro účelné a efektivní využití aktuálních znalostí a vědeckých poznatků na úrovni společenského rozhraní je mimo jiné velmi podstatná: 1) důvěryhodnost, relevance a dostupnost těchto znalostí; 2) komunikační schopnosti těch, kteří tyto znalosti společnosti zprostředkovávají; 3) vnímavost těch, kterým jsou tyto informace určeny.

Managementová opatření vnímaná v rámci systému Natura 2000 jsou na úrovni bukových porostů obecně chápána jako statická (tj. chrání to, co se na dané lokalitě nachází, ale nezajistí ochranu toho, co se zde nenachází). Z tohoto důvodu je nezbytné uvědomit si, že ochrana habitatů či druhů nemůže být zajištěna bez dynamického přístupu, který bere v potaz klimatické změny.

Navzdory nemalé snaze výzkumníků a vysoce oborově profilované diskuzi se klimatické změny stále nestaly předmětem soustředěného zájmu praktiků z lesnického oboru. Managementová opatření na úrovni bukových porostů dosud málo odráží dosavadní poznatky a vědecká doporučení.

 Autoři identifikovali tři základní prvky komplikující interpretaci vědeckých poznatků do managementové praxe lesnického hospodaření: 1) celková složitost, komplexita a jistý stupeň nejistoty vědeckého poznání v souvislosti s klimatickými změnami; 2) stálost a trvalé zakotvení dosavadních postupů v běžné lesnické praxi; 3) celková úloha vědeckých poznatků a přístupu k vědomostem obecně.

Zdroj: 
de Koning, J., Turnhout, E., Winkel, G., Blondet, M., Borras, L., Ferranti, F., Geitzenauer, M., Sotirov, M., Jump, A., Managing climate change in conservation practice: an exploration of the science–management interface in beech forest management, Biodivers Conserv (2014), 23, pp.: 3657–3671
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.