Jsou umělé vodní nádrže adekvátní náhradou přirozených?

Verze PDF

Tak jako na celém světě, i ve Středomoří se řada druhů potýká s úbytkem vhodných biotopů. Nejvýraznější je tento stav v zemědělsky využívaných oblastech. U obojživelníků je úbytek životního prostředí zvýrazněn nutností najít si vhodný biotop dvakrát během svého pravidelného ročního cyklu – vodní biotop k rozmnožování a terestrický v období mimo rozmnožování. Portugalští herpetologové Mário Ferreira a Pedro Beja si položili otázku, zda jsou uměle vznikající či zakládané vodní nádrže uprostřed zemědělské krajiny plnohodnotnou náhradou přirozených rozmnožovacích lokalit. V jejich sledované oblasti došlo mezi lety 1991 a 2009 k úbytku 56% přirozených vodních ploch, z nichž celých 89% zmizelo díky zemědělské činnosti. Překvapivě stejným tempem docházelo k úbytku i v národních parcích.

Využitelné výstupy: 
  • Celkem se podařilo shromáždit data ze 38 stálých vodních nádrží, 31 umělých nádrží, 21 potoků, 17 vodou naplněných příkopů a 15 zavodňovacích struh.
  • Druhová diverzita obojživelníků přepočtená na jednotlivou plochu byla pro přirozené vodní nádrže dvojnásobná ve srovnání s ostatními typy nádrží.
  • Z 10 zaznamenaných druhů mělo sedm nejvyšší denzitu v přirozených nádržích, přičemž v ostatních byly velmi vzácné nebo se nevyskytovaly vůbec.
  • Pouze jediný ekologicky oportunní druh Pelophylax perezi (druh ze skupiny „zelených“ skokanů) dosahoval vysokých početností i v umělých nádržích a zavodňovacích strouhách.
  • Výsledky ukazují, že při ochraně obojživelníků by měl být v první řadě kladem důraz na zachování původních přirozených lokalit. Náhradní umělé lokality nejsou adekvátním řešením jejich úbytku.
Grafické přílohy: 
Jsou umělé vodní nádrže adekvátní náhradou přirozených?
Jsou umělé vodní nádrže adekvátní náhradou přirozených?
Jsou umělé vodní nádrže adekvátní náhradou přirozených?
Jsou umělé vodní nádrže adekvátní náhradou přirozených?
Zdroj: 
Ferreira, M., & Beja, P. (2013). Mediterranean amphibians and the loss of temporary ponds: Are there alternative breeding habitats? Biological conservation, 165, 179-186.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.