Je úmrtnost netopýrů způsobená větrnými elektrárnami spojena s migrací hmyzu?

Verze PDF

S rozšiřujícím se zastoupením větrných elektráren jako alternativního zdroje energie se zvyšuje i pozornost věnovaná kolizím s volně žijícími živočichy. Relativně často bývají větrníky usmrcováni netopýři. Tato zpráva shrnuje výsledky z 20 studií zabývající se nálezy mrtvých netopýrů na evropském kontinentu. Úmrtnost se téměř výhradně týká netopýrů rodu Nyctalus, Pipistrellus, Vespertillo a Eptesicus, tj. druhů, které získávají potravu v otevřeném prostoru nebo alespoň několik metrů od povrchu nebo vegetace. Tito netopýři jsou víceméně dobře adaptováni na lov hmyzu ve vyšších nadmořských výškách. Lov ve velkých výškách může být spojen s migrací hmyzu, který se též často objevuje ve velkých výškách. Pokud existuje vztah mezi migrací hmyzu a lovem netopýrů, může být mortalita netopýrů způsobená větrníky spjata s migrací hmyzu. Autoři nepočítají s tím, že by lov migrujícího hmyzu vysvětloval všechny příčiny srážek netopýrů s větrníky, nicméně zdá se, že je tento faktor potenciálně významný, protože odpovídá charakteristikám zjištěným při dokumentovaných úmrtích netopýrů způsobených větrníky.

Využitelné výstupy: 

S rozšiřujícím se zastoupením větrných elektráren jako alternativního zdroje energie se zvyšuje i pozornost věnovaná kolizím s volně žijícími živočichy. Relativně často bývají větrníky usmrcováni netopýři. Na některých místech dochází k roční úmrtnosti 20 – 40 jedinců na turbínu, i když obvykle bývá nižší. Přes desetiletí průzkumu ohledně vlivu větrníků na netopýry stále neexistuje uspokojivé vysvětlení, proč je tolik netopýrů usmrcováno. Tato zpráva shrnuje výsledky z 20 studií zabývající se nálezy mrtvých netopýrů na evropském kontinentu. Úmrtnost se téměř výhradně týká netopýrů rodu Nyctalus, Pipistrellus, Vespertillo a Eptesicus, tj. druhů, které získávají potravu v otevřeném prostoru nebo alespoň několik metrů od povrchu nebo vegetace. Tito netopýři jsou víceméně dobře adaptováni na lov hmyzu ve vyšších nadmořských výškách.
Netopýři jsou usmrceni při přeletu kolem věží turbín buď přímým zásahem lopatkami rotoru, nebo vnitřním krvácením způsobeným náhlou změnou tlaku v blízkosti lopatek. Během letu kolem turbín a rotorů chytají netopýři hmyz, což bylo zjištěno přímým pozorováním, snímky z termo kamer či ultrazvukových detektorů. Ze 40 usmrcených netopýrů nalezených v Černém lese v Německu rovněž vyplývá, že byli usmrceni při lovu hmyzu, nebo krátce poté. Jedinci byli v dobré fyzické kondici a měli plný žaludek potravy.
Netopýři létají kolem větrných turbín bez ohledu na to, zda se rotory točí či nikoli. Je tedy možné odmítnout hypotézy, že jsou netopýři přitahováni teplem, zvukem, magnetickým polem nebo pohybem rotoru. Stejně tak se nezdají být přitahování (ani odpuzováni) varovnými světly na vrcholu turbíny.
Z evropských šetření vyplývá, že větrníky usmrcují netopýry bez ohledu na věk a pohlaví, zatímco ze Severní Ameriky je známo, že jsou usmrcování především dospělí samci. Nicméně, nebylo u usmrcených jedinců potvrzeno, že by docházelo k páření. U netopýra zedního byl vrchol v úmrtnosti větrníky a doba páření zřetelně oddělen. Rovněž pro hypotézu, že si na turbínách hledají netopýři shromaždiště, chybějí důkazy.
V severní Evropě připadá většina úmrtí (více než 90%) způsobená větrníky do období od konce července do začátku října. To se shoduje s obdobím migrací netopýrů a předpokládalo se, že existuje příčinný vztah mezi migrací netopýrů a mortalitou způsobenou větrníky. Tato korelace může být ale náhodná. Adaptace pro lov ve velkých výškách může nezávisle předurčit výskyt netopýrů v blízkosti větrných turbín i migraci na delší vzdálenosti. Navíc, značná část mortality se týká druhů netopýrů, jež nejsou považovány za stěhovavé nebo které podnikají jen krátké přelety. To se týká netopýr hvízdavého, nejčastěji usmrcovaného druhu v Černém lese v Německu a na atlantickém pobřeží ve Francii, a netopýra severního, nejčastěji usmrcovaného netopýra ve Švédsku.
Lov ve velkých výškách může být spojen s migrací hmyzu, která se též objevuje často ve velkých výškách. Pokud existuje vztah mezi migrací hmyzu a lovem netopýrů, může být mortalita netopýrů způsobená větrníky spjata s migrací hmyzu. Moderní turbíny bývají tak vysoké (150 m), že zasahují do prostoru, ve kterém probíhá noční migrace hmyzu. Úmrtnost netopýrů se dramaticky zvyšuje, pokud výška turbíny přesáhne 60 m. Z pozorování z Evropy i Severní Ameriky vyplývá, že netopýři jsou nejčastěji usmrcováni za relativně teplých nocí s nízkou rychlostí větru. Byly zjištěny korelace v úmrtnosti mezi lokalitami během jedné sezóny, což naznačuje, že úmrtnost je spjata s počasím nikoli s lokálními podmínkami. Naopak průběh úmrtnosti na konkrétní lokalitě se liší mezi sezónami. Pokud převažuje nevlídné počasí, nemusí dojít k obvyklému vrcholu v úmrtnosti netopýru v pozdně letním a podzimním období. Autoři předpokládají, že netopýři neloví ve velkých výškách, dokud podmínky počasí neumožní migraci hmyzu, a proto ke kolizím s větrníky nedochází. Autoři nepočítají s tím, že by lov migrujícího hmyzu vysvětloval všechny příčiny srážek netopýrů s větrníky, nicméně zdá se, že je tento faktor potenciálně významný, protože odpovídá charakteristikám zjištěným při dokumentovaných úmrtích netopýrů způsobených větrníky.              

Zdroj: 
Rydell J., Bach L., Dubourg-Savage M.J., Green M., Rodrigues L., Hedenström A. 2010: Mortality of bats at wind turbines links to nocturnal insect migration? European Journal of Wildlife Research 56 (6): 823-827.
Zadal: 
Jiří Pokorný
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.