Jaký typ podchodů pro obojživelníky dokáže omezit mortalitu na silnicích?

Verze PDF

V zemích s rozvinutou silniční sítí patří přímá mortalita na silnicích k velmi významným faktorům ohrožujícím populace obojživelníků. Zejména během jarních tahů na rozmnožovací lokality mohou pod koly aut uhynout tisíce jedinců. Obvyklým opatřením k zamezení úhynů na silnicích v době jarního tahu jsou instalace lineárních bariér na obou stranách komunikace a přenášení odchycených jedinců. Ačkoliv je tato aktivita jistě užitečná, je zároveň náročná jak na časové zvládnutí, tak na obsluhu. Mnohem elegantnějším řešením je budování trvalých podchodů pod silnicemi. Příspěvek v časopise Oryx se zabývá právě touto problematikou. Výsledkem je poznatek, že podchody jsou pro některé druhy obojživelníků využitelné, každý druh ale preferuje jiný typ podchodu.

Využitelné výstupy: 
  • Některé výzkumy dokonce odhadují, že provoz 24-40 vozidel za hodinu vede k likvidaci přibližně 50 % populace ropuchy obecné, provoz 60 vozidel za hodinu už dokáže zlikvidovat až 90 % populace (Kuhn, J. (1987) Straßentod der Erdkröte (Bufo bufo L.): Verlustquoten und Verkehrsaufkommen, Verhalten auf der Staße. Naturschutz und Landschaftspflege in Baden-Württember, 41, 175–186).
  • Byl sledován rozdíl ve využívání dvou typů podchodů pro obojživelníky: na travnatý podklad byly položeny dvě betonové trubky o průměru 50 cm a délce 2 m, z nichž v jedné bylo dno vyloženo pískem a humusovou hlínou, ve druhé byl ponechán holý betonový povrch.
  • V další fázi bylo umožněno 42 skokanům zeleným, 32 skokanům štíhlým a 41 ropuchám obecným, aby si vybrali, kterým podchodem projdou. Navíc ale měli možnost podchody obejít po trávě. Každý jedinec byl testován dvakrát.
  • Nebyl nalezen rozdíl ve výběru podchodu mezi prvním a druhým testem.
  • Byl nalezen mezidruhový rozdíl ve výběru podchodu. Zatímco ropuchy obecné a skokani zelení preferovali podchody, skokani štíhlí častěji tunely obcházeli po trávě.
  • V případě jedinců, kteří si vybrali prolezení podchodem, byla u obou druhů skokanů zjištěna preference pro podchod s hlínou pokrytým dnem, zatímco u ropuchy obecné není preference zjevná (autoři upozorňují na zásadité pH betonu, což může skokanům vadit více než ropuchám). Průchod podchodem se dnem pokrytým hlínou byl navíc významně častěji dokončen, než u druhého typu podchodu.
Grafické přílohy: 
Jaký typ podchodů pro obojživelníky dokáže omezit mortalitu na silnicích?
Jaký typ podchodů pro obojživelníky dokáže omezit mortalitu na silnicích?
Zdroj: 
Lesbarrères, D., Lodé, T., & Merilä, J. (2004). What type of amphibian tunnel could reduce road kills?. Oryx, 38(02), 220-223.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.