Jakou roli hraje krajinná struktura a dynamika při rostlinných invazích?

Verze PDF

Autoři sledovali na ploškách různé velikosti (spadajících do čtyř typů pokryvu - křoviny, kamenité skalní výchozy, písečné duny, lesy) dynamiku rostlinných invazí - z hlediska dopadu (způsobu změny) hospodaření a abiotických vlivů na jednotlivé sledované typy.
Hlavní závěr:
Přítomnost a početnost invazních druhů rostlin byla ponejvíce vztažena k tvaru dané plošky území, teplotě, úhrnu srážek na lokalitě, historické změně krajinného pokryvu uvnitř plošky (od roku 1956) a celkové výměre obdělávané hospodářské půdy v těsném okolí sledovaného území. Druhová příslušnost jednotlivých nepůvodních invazních rostlin byla primárně vztažena k danému typu habitatu, teplotě a změnám v krajinném pokryvu. Krajinné faktory tedy pravděpodobně ovlivňují druhové bohatství a početnost invazních druhů rostlin odlišně.

Využitelné výstupy: 
  • Proměnné - ploškovitost sledovaného území (jeho tvar), teplota a proporce zastavěného území v roce 2005 v nárazníkové zóně (do 50 metrů od sledované lokality) vykazovaly pozitivní asociaci s druhovou bohatostí invazních rostlin uvnitř plošky. Tento asociační model se však ukázal být negativním pro další sledované proměnné.
  • Podle nejpřesnějšího modelu (s nejnižší AIC, Akaike information criteria) (AICc 492.40; Akaike weight 0.26; Delta 0.00; Likelihood 1.00) je druhové bohatství invazních druhů spojeno s ploškovitostí území, fraktální dimenzí a průměrnou roční teplotou.
  • Hlavními faktory vysvětlujícími distribuci nepůvodních (invazních) druhů rostlin se ukázaly být - typ habitatu, klimatické faktory, stabilita sledované plošky v čase a struktura okolního krajinného pokryvu.
  • Invazní druhy nalezené na písečných dunách se jasně a výrazně lišily od dalších tří sledovaných společenstev. Druhy Ligustrum lucidum a Pittosporum tobira byly nacházeny převážně v lesích, zatímco Agave americana byla nacházena na skalních výchozech.
  • Řada zaznamenaných druhů byla ruderálního původu (Conyza sumatrensis, Xanthium strumarium, Cuscuta campestris), zatímco jen pár jich mělo svůj původ v zahradnictví (Carpobrotus edulis a Cortaderia selloana).
Grafické přílohy: 
Jakou roli hraje krajinná struktura a dynamika při rostlinných invazích?
Jakou roli hraje krajinná struktura a dynamika při rostlinných invazích?
Jakou roli hraje krajinná struktura a dynamika při rostlinných invazích?
Jakou roli hraje krajinná struktura a dynamika při rostlinných invazích?
Jakou roli hraje krajinná struktura a dynamika při rostlinných invazích?
Jakou roli hraje krajinná struktura a dynamika při rostlinných invazích?
Zdroj: 
Basnou, C., Iguzquiza, J., Pino, J., Examining the role of landscape structure and dynamics in alien plant invasion from urban Mediterranean coastal habitats, Landscape and Urban Planning 136 (2015), pp.: 156–164
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.