Jaká jsou chybějící kritéria pro udržitelnou bioenergii z evropských lesů?

Verze PDF

Tato studie představuje patnáct klíčových kritérií pro udržitelné využívání lesů jako zdroje bio-energie.

Využitelné výstupy: 

Hledisko ochrany přírody: 

 • Biomasa by neměla být těžena z lesů vysoké konzervační hodnoty (například těch s vysokou biodiverzitou). Výjimkou budiž opatření vedoucí ke kontrole šíření invazních druhů, zvýšení vlastní biologické hodnoty území nebo při snižování ohrožení přírodních cyklů lesa (omezení škůdců).

 

 • Primární lesy by měly být z těžby materiálu vyřazeny zcela. Je zapotřebí individuálně zhodnotit lokální hledisko.

 

 • K těžbě by mělo přednostně docházet v lesích, které vyžadují nucenou či záchrannou těžbu (po polomech, bouřích, mrazech).

 

 • Podél vodních toků by měl být ponechán nedotčený pás (přinejmenším 100 metrů široký) pobřežních lesů, z důvodu ochrany vodních toků a kvality vody.

 

 • Na těžené lokalitě by mělo být ponecháno přiměřené množství nesklizeného materiálu, úměrně míře potřebné ochrany biodiverzity. Obecné doporučení zní, že by těžba neměla objemově přesáhnout 2/3 přítomného zbytkového materiálu.

 

 • Těžba zbytkové biomasy za účelem energetického zhodnocení by měla být prováděna jen takovým způsobem, který nebude negativně ovlivňovat výskyt pionýrských druhů.

 

 • Těžba by měla být prováděna s respektem vůči hnízdním, dutinovým či doupným stromům. Na těžené lokalitě by mělo být ponecháno přinejmenším 30 pařezů na hektar.

 
Hledisko udržitelného lesnického hospodaření

 • Těžba musí odpovídat regulím EU (například EU Timber Regulation (EU No 995/2010) a další doporučované praxi.

 

 • Odstraňování zbytků po těžbě nesmí vést k vyčerpání zdrojů půdních živin, povoleno je jen v „zelených“ oblastech (na mapách vyznačujících potenciální riziko vyčerpání půdních živin).

 

 • Hnojení, včetně záhrabu popela z pálení odpadního materiálu po těžbě na lokalitě, je povoleno z důvodu prevence vyčerpání půdních živin. Popel nesmí obsahovat žádné těžké kovy.

 

 • Větve a kořeny musí být ponechány v lese, povolena je pouze omezená extrakce, která se neprojeví erozí půdy.

 

 • Těžba nesmí probíhat na místech příkrých svahů (sklon vyšší než 35°)

 
Hledisko snižování emisí skleníkových plynů

 • Opatření pro snižování emisí skleníkových plynů musí vycházet z celkového uhlíku v lese, tedy včetně biomasy, opadu i půdního rezervoáru, stejně tak se počítané emise musí odvíjet od celého zpracovatelského řetězce, od těžby přes zpracování po transport.

 

 • Přepočet rámce hospodaření musí vycházet minimálně z dvacetiletého horizontu. Výsledná úspora musí, po započítání patřičných korekčních faktorů, vůči konvenčním zdrojům energie na bázi fosilních paliv vycházet nejméně o 60 % lépe.
Grafické přílohy: 
Jaká jsou chybějící kritéria pro udržitelnou bioenergii z evropských lesů?
Jaká jsou chybějící kritéria pro udržitelnou bioenergii z evropských lesů?
Jaká jsou chybějící kritéria pro udržitelnou bioenergii z evropských lesů?
Jaká jsou chybějící kritéria pro udržitelnou bioenergii z evropských lesů?
Jaká jsou chybějící kritéria pro udržitelnou bioenergii z evropských lesů?
Zdroj: 
Fritsche, R.U., Iriarte,L., de Jong, J., Agostini, A., Scarlat, N., 2014, Extending the EU Renewable Energy Directive sustainability criteria to solid bioenergy from forests, Natural Resources Forum 38, pp. 129–140
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.