Jak změna načasování vypásání proměňuje vegetaci vápencových trávníků?

Verze PDF

Odklad vypásání na červen vyústilo ve zvýšení zastoupení rostlin: hořeček nahořklý (Gentianella amarella), čertkus luční (Succisa pratensis) a úročník bolhoj (Anthyllis vulneraria). Tyto změny ale byly ponejvíce spjaty s lokalitami preferenčně vypásanými skotem, zatímco zastoupení druhů indikujících pozitivní změny na místech vypásaných později bylo menší, a pokryvnost a kondice rostlin (např. len počistivý (Linum catharticum) byla spíše nižší. Zvýšilo se zde i zastoupení mechů.

Využitelné výstupy: 
  • Posun zahájení vypásání vápencových trávníků z května na červen vyústil za patnáct let v několik pozorovatelných změn ve složení vegetace. Minimálně v případě porostů exponovaných na jih se zvýšila druhová rozmanitost.

 

  • Početnost druhů vykvétajících později – čertkus a hořeček – se odkladem pasení zvýšila.

 

  • Podobně se pak zvýšila i početnost světlíku lékařského (Euphrasia officinalis) či kokrhele menšího (Rhinanthus minor), druhů s malým zastoupením semen v semenné bance v půdě, pravděpodobně kvůli tlaku vypásání na okolní překryvné druhy.

 

  • Některé úseky vápencových trávníků jevily známky nižší intenzity pasení. Na těchto místech pak len počistivý (Linum catharticum) i přes počáteční nárůst početnosti v letech 2001/2003 významně ustoupil (2012)

 

  • Skot určený k vypásání preferenčně tíhnul k vápnitým a mezotrofním trávníkům, před tím než se pustil do travin na kyselém podloží.

Grafické přílohy: 
Jak změna načasování vypásání proměňuje vegetaci vápencových trávníků?
Jak změna načasování vypásání proměňuje vegetaci vápencových trávníků?
Zdroj: 
J. Costley, Impact of change in start date of grazing on limestone grassland communities, Deep Dale, Derbyshire, UK; Conservation Evidence (2013) 10, pp. 77-79
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.