Jak vybrat vhodný způsob ochrany mokřadních ptáků?

Verze PDF

Vybrat z mnoha druhů managementů ochrany přírody ten pravý je problematické vzhledem k velkému počtu problémů a zároveň omezeným finančním zdrojům na ochranu přírody a nejistým výsledkům mnoha potencionálních ochranných opatření.
V této studii se autoři zabývají problematikou volby mezi různými managementy na ochranu společenstev mokřadních ptáků v jihovýchodním Španělsku. Vhodnost managementu byla počítána na základě potřebných finančních nákladů a předpokládaných zisků ve smyslu největšího možného nárůstu populace 25 druhů mokřadních ptáků.
 
Studie vyzdvihuje především význam detailního rozboru problematiky pro smysluplné rozdělení priorit v ochraně přírody. Doporučován je dvoustupňový proces založený na (i) rychlém a jednoduchém výběru druhů nebo hodnot, které je třeba chránit a (ii) detailnějším rozboru příčin ohrožení vybraných druhů u kterých je to možné efektivně zjistit. Takovýto postup zajistí rovnováhu mezi sofistikovaností a praktičností.
 

Využitelné výstupy: 

Společenstvo mokřadních ptáků reagovalo na různá ochranná opatření rozdílně. Některá opatření pomohla velkému množství druhů, zatímco některá byla zaměřena pouze na specifickou pomoc určitým vybraným druhům. Při volbě managementu je tedy především třeba zvolit, zda je zapotřebí chránit všechny ptáky na lokalitě jako celek nebo je naopak cílem zachránit jen několik vybraných ohrožených druhů na dané lokalitě.
 
Co se nákladů týče, zdá se být nejefektivnějším způsobem ochrany odstraňování mršin z dané oblasti, aby se zabránilo šíření nemocí v populaci, zejména pak botulismu. Zároveň se tak udržuje v mokřadech lepší kvalita vody.
 
Pokud je v populaci vysoká predace hnízd, vyplatí se pro jejich ochranu instalovat na větší vodní plochy plovoucí ostrůvky, které ptákům umožní, aby na nich bezpečně vyhnízdili.
 
Při zvýšeném nebezpečí vysychání přirozených mokřadů je pak efektivní i investice větších finančních prostředků do zbudování retenčních nádrží, které v oblasti udrží dostatek vody i v suchých letních měsících.
 
Nejméně efektivní způsob ochrany je pak odstraňování olověných broků ze sedimentů mokřadů.

Zdroj: 
Sebastián-Gonzáles E., Sánchez-Zapata J.A., Botella F., Figuerola J., Hiraldo F., Wintle B.A. 2011: Linking cost efficiency evaluation with population viability analysisto prioritize wetland bird conservation actions. Biological Conservation 144: 2354-2361.
Zadal: 
Klára Šíchová
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.