Jak strakapoudi, duby, lípy, vrby a olše pomáhají netopýrům

Verze PDF

Tato studie se zabývala dlouhodobým využíváním stromových dutin dvěma druhy našich netopýrů, netopýrem vodním (Myotis daubentonii) a netopýrem rezavým (Nyctalus noctula). Dutiny byly zkoumány pomocí přímých odchytů netopýrů (celkem se podařilo chytit přes 2950 netopýrů), pozorováním netopýrů či poslechem jejich vokalizace (takto bylo zaznamenáno okolo 450 netopýrů). Stromové dutiny (80) byly sledovány mezi léty 1968-1984 a 1999-2007. Většina těchto dutin byla vyhloubena strakapoudy. Zjistilo se, že více než polovina dutin byla osídlena méně než čtyři roky, 35% dutin bylo používáno 5-10 let. Nejdelší zaznamenané využívání dutiny netopýrem vodním bylo 11 let a netopýrem rezavým 16 let. Více než třetinu dutin pak oba druhy využívaly současně. Dále se zjistilo, že čím větší dutiny byly, tím déle je netopýři opakovaně obydlovali. Díky pravidelné údržbě dutin strakapoudy bylo toto opakované obydlování možné. Strakapoud tak zřejmě bude jedním z nejdůležitějších faktorů pro využívání stromových dutin lesními druhy netopýrů ve střední Evropě. Tyto úkryty byly nejčastěji nalezeny v ekonomicky hodnotných stromech, jako jsou dub letní (Quercus robur) či lípa malolistá (Tilia cordata), ale také v ekonomicky méně významných stromech jako je vrba křehká (Salix fragilis) či olše lepkavá (Alnus glutinosa). Zachování obou typů těchto stromů v českých lesích by mohlo pomoci při poskytování vhodných prostředí k úkrytu netopýrů. 

Využitelné výstupy: 

Úkryty hrají v životě netopýrů klíčovou roli, jelikož v nich tráví více než polovinu života. Dostupnost a distribuce těchto úkrytů ovlivňuje výskyt populace netopýrů na daném místě. Jedním z nejčastěji využívaných typů úkrytů jsou dutiny (mimo jiné i stromové). Ačkoli jsou dutiny poměrně často studovány, zejména pak v souvislosti s jejich tvarem či umístěním, dosud bylo jen velmi málo známo o jejich opakovaném používání v dlouhodobém časovém měřítku.
Data byla na Třeboňsku sbírána dohromady 25 let. Přítomnost netopýrů v dutinách (80) byla zjišťována pomocí odchytů (2598 netopýrů), pozorování a audiozáznamu sociální vokalizace (více než 450 netopýrů). Průměrně byla každá dutina kontrolována 2,6x do roka. Zároveň bylo rozlišováno, zdali jsou dutiny obydleny jedním či oběma druhy netopýrů. Šestnáct dutin bylo obýváno pouze netopýry vodními, 33 pouze netopýry rezavými a 31 jich bylo obýváno oběma druhy (zvlášť i simultánně). Nejdelšími časovými úseky, po jaké netopýři využívali jednu dutinu, bylo 11 let v případě netopýra vodního a dokonce 16 let u netopýra rezavého. 25 % dutin bylo obýváno pouze jednu sezónu. 23 dutin z 80 však bylo obýváno déle než pět let. Dutiny, kde byly nalezeny oba druhy, byly využívány delší dobu (průměrně šest let) než dutiny, které obýval pouze jeden druh (průměrná doba využívání dutiny byla pro oba druhy dva roky). Déle obývané byly dutiny větší a širší.
Až na jednu dutinu byly všechny ostatní vytvořeny činností strakapouda velkého (Dendrocopos major). Strakapoudi také pomáhali udržovat dutiny přístupné netopýrům. Dutiny, které nebyly takto strakapoudy ošetřovány, přerostly stromovými mozoly. Pokud dutina přerostla, dávali netopýři přednost tomu samému stromu, pokud do něj byla vyhloubena dutina nová. Úkryty byly nejčastěji přítomny v dubech, lípách, olších a vrbách. Všechny dutiny byly v živých dlouhověkých stromech, čili jejich zachování v lese může být pro netopýry klíčové. 

Zdroj: 
Lučan R.K., Hanák V., Horáček I. 2009: Long-term re-use of tree roosts by European forest bats. Forest Ecology and Management 258: 1301-1306.
Zadal: 
Gabriela Urbánková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.