Jak se lidská činnost podepsala na stavu savčí fauny

Verze PDF

Lidská činnost se negativně podepsala na stavu biodiverzity po celém světě. Jak moc lidé svým působením ovlivnili diverzitu savců zjišťovala tato studie. Autoři simulovali výskyt savců z pozdních čtvrtohor bez přítomnosti člověka a tyto výsledky porovnávali se současnou distribucí savců. Celkem autoři zanalyzovali 5747 druhů savců. Z výsledků vyplynulo, že současný výskyt savčích druhů je radikálně poznamenán lidskou činností.

Využitelné výstupy: 

Výstupy:

* Lidská činnost značně ovlivnila všechny ekosystémy na Zemi, způsobila masové vymírání a změny životního prostředí

* Ve studii byly stanoveny odhady diverzit: 1) současná diverzita (stanovená podle IUCN, bez vyhynulých či pravděpodobně vyhynulých druhů a bez indtrodukovaných druhů); 2) historická diverzita (druhy vyhynulé či pravděpodobně vyhynulé na určitém území, ne globálně); 3) celková přirozená diverzita (celková přirozená distribuce druhů, akceptovaná i neakceptovaná IUCN). Dále byl porovnáván vliv člověka.

* Diverzita byla určována pro velké terestrické druhy (více než 10 kg) a terestrickou megafaunu (více než 44,5 kg).

* Největší změny prodělala terestrická megafauna. Areál možného výskytu bez přítomnosti člověka je o dost větší než areál současného výskytu. Současná druhová diverzita má největší peak výskytu v subsaharské Africe a tropické Asii.

* Velký rozdíl mezi historickou a současnou diverzitou v megafauně je také na Amerikách a Sahaře.

* Rozdíly mezi současnou diverzitou a historickou diverzitou byly menší pro všechny terestrické savce než pro megafaunu. Největší změny byly pozorovány na ostrovech.

* Ostrovní fauna je více citlivá na změny způsobené člověkem. Podobně je na tom fauna otevřených krajin, oproti fauně kontinentálních lesů, kde není vliv člověka tak patrný.

* Menší deficit v současné savčí fauně (nikoli megafauně) má např. Oceánie, kde zdejší pralesy představovaly místo méně přístupné pro člověka.

* Za některé druhové ztráty mohou též historické konsekvence, jako Velká americká výměna či vymírání druhů v pleistocénu.

* Z výsledků vyplývá, že současná diverzita savčích druhů byla významně negativně ovlivněna lidskou činností, zejména vyhubením velkých druhů (např. lovem) a změnou prostředí, která způsobila ztrátu vhodných podmínek.

Grafické přílohy: 
Jak se lidská činnost podepsala na stavu savčí fauny
Zdroj: 
Faurby, S., Svenning, J.-C. (2015): Historic and prehistoric human-driven extinctions have reshaped global mammal diversity patterns. Diversity and Distribution 21, 1155-1166.
Zadal: 
Gabriela Urbánková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.