Jak plastová mulčovací fólie změní početnost ptáků v zemědělské krajině?

Verze PDF

Autoři se jako vůbec první zaměřili na vyhodnocení dopadu mulčování (překryvu plodin po výsevu plastovou fólií) na společenstva ptáků, konkrétně na vztah mezi proporcí zemědělských plodin zakrytých fólií a druhovým bohatstvím ptáků a jejich početností. Studie byla prováděna ve dvou prostorových měřítkách (lokální, krajinné).Na úrovni krajinného měřítka mělo užití mulčovací fólie výrazný negativní efekt na vztahy mezi proporcí zakrytých plodin a druhovým bohatstvím a početností ptáků, pravděpodobně přes negativní ovlivnění trofické kaskády. Negativně byly ovlivněny jak specializovaná společenstva ptáků zemědělské krajiny, tak i druhy nespecializované, včetně druhů hnízdících na zemi. Přítomnost mulčovací fólie měla negativní efekt i na potenciální potravní zdroje ptáků. 

Využitelné výstupy: 

Při sčítání v terénu bylo identifikováno celkem 64 druhů ptáků. Početnost ptáků (GLMM F1, 98 = 130,174, P<0,001)a počet druhů (GLMM F1, 98 = 205,034, P < 0,001) přitom byla průkazně nižší na místech zakrytých mulčem, než na kontrolních lokacích bez zákrytu.Počet druhů (GLMM F1, 98 = 49,707, P<0,001) a jejich početnost (GLMM F1, 98 = 33_324, P<0,001) byla nižší během mulčování i po odstranění fólie.Analýza přítomnosti druhů ukázala, že 13 druhů mělo prokazatelně nižší přítomnost (a žádný ze srovnávaných druhů neměl vyšší přítomnost) na plochách zakrytých mulčem.Autoři odhadli dva hlavní potravní zdroje ptačích druhů vázaných na zemědělskou krajinu – druhové bohatství a hustota motýlů a druhové bohatství plevelů. Zaznamenáno bylo 18 druhů motýlů (dohromady 207 jedinců) a 32 druhů plevelů. Nejfrekventovanější druhy byly bělásek zelný a bělásek řepový.Pokud je ochrana ptačích druhů v zemědělské krajině prioritou, mělo by být užití mulčovací plastové fólie dobře zváženo. 

Grafické přílohy: 
Jak plastová mulčovací fólie změní početnost ptáků v zemědělské krajině?
Jak plastová mulčovací fólie změní početnost ptáků v zemědělské krajině?
Jak plastová mulčovací fólie změní početnost ptáků v zemědělské krajině?
Jak plastová mulčovací fólie změní početnost ptáků v zemědělské krajině?
Jak plastová mulčovací fólie změní početnost ptáků v zemědělské krajině?
Zdroj: 
Skórka, P., Lenda, M.,Moroń, D., Tryjanowski, P., New methods of crop production and farmland birds: effects of plastic mulches on species richness and abundance, 2013, Journal of Applied Ecology 2013, 50, 1387–1396
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.