Jak moc je pro křepelky důležitá intenzita zemědělského hospodaření?

Verze PDF

Autoři se soustředili na odhalení spojitosti mezi poklesem výskytu křepelky polní (Coturnix coturnix) a intenzifikací zemědělství, přičemž kladli důraz na faktory ovlivňující jejich přítomnost na lokalitě.Křepelky se se zvýšenou frekvencí vyskytují v lokalitách intenzivně hnojených anorganickými hnojivy a prakticky nevykazují záporný vztah k lokalitám intenzivně obdělávaným zemědělskou mechanizací. Obecně tedy není na základě těchto zjištění vhodné chápat křepelky jako dobrý indikátorový druh extenzivního zemědělského hospodaření.

Využitelné výstupy: 
  • Frekvence výskytu křepelek na jednotlivých sledovaných plochách byla v rozmezí let 2000-2009 proměnlivá (od 33,9 % po 22,4 %; G(9)=8,71, p<0,001). Agregované údaje za všechna léta monitoringu potvrdily alespoň jednou přítomnost na všech sledovaných plochách (54,1 ± 0,18 %).

 

  • Střední hustota (za předpokladu 100% detekce křepelek) vyjádřená jako suma všech přímých pozorování nebo zaslechnutí křepelčího volání v jedné sledované plošce činila 1,2 (95 % CI 1,1–1,3), zatímco střední hustota výskytu na plošku byla jen 2,3 (95 % CI 2,1–2,4) jedinců na km2

 

  • Křepelky preferují otevřená pole s vysokou fotosyntetickou aktivitou v březnu či červnu, raději s nižšími srážkami a v relativně vyšších nadmořských výškách (900 m n. m.). 

 

  • Na bázi GAM modelů vytvořili autoři prediktivní mapu výskytu křepelek. Korelační koeficient mezi předpokládaným a pozorovaným výskytem byl 0,59 (df=722, p<0,001).

 

  • Nadměrné užívání hnojiv obvykle vede k poklesu početnosti ptačích druhů volné krajiny, ale v této studii autoři zaznamenali řadu regionů (s výskytem křepelek) se střední intenzitou hnojení na hektar 87 (SD=18) kg/N na rok.

 

  • Autoři předpokládají, že v Polsku, stejně jako v jiných částech střední Evropy, křepelky nepreferují tradiční málo intenzivně zemědělsky obhospodařovanou půdu, na rozdíl od ostatních ptáků zemědělské krajiny.

Grafické přílohy: 
Jak moc je pro křepelky důležitá intenzita zemědělského hospodaření?
Jak moc je pro křepelky důležitá intenzita zemědělského hospodaření?
Jak moc je pro křepelky důležitá intenzita zemědělského hospodaření?
Jak moc je pro křepelky důležitá intenzita zemědělského hospodaření?
Jak moc je pro křepelky důležitá intenzita zemědělského hospodaření?
Jak moc je pro křepelky důležitá intenzita zemědělského hospodaření?
Zdroj: 
Kosicki, Z. J., Chylarecki, P., Zduniak, P., Factors affecting Common Quail’s Coturnix coturnix occurrence in farmland of Poland: is agriculture intensity important? Ecol Res (2014) 29: pp. 21–32
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.