Jak historický vývoj kulturní krajiny ve střední a severozápadní Evropě ovlivnil vztahy v prostředí v závislosti na ekologické příležitosti?

Verze PDF

Následující práce se zabývá ekologií druhů, které byly zvýhodněny při vývoji kulturní krajiny ve stření a severozápadní Evropě na začátku neolitu a doby bronzové. Jak celá řada studií potvrzuje, kulturní krajina střední a severozápadní Evropy vytvářela vhodné podmínky pro celou řadu druhů rostlin a živočichů vázaných na zemědělsky obdělávané plochy, jejichž počet v současnosti nezadržitelně klesá díky intenzivnímu managementu krajiny (kosení, spásání). Studie se zaměřila na mechanizmy odpovědí sledovaných druhů organismů na změny v krajině. 

Využitelné výstupy: 

Jak z výsledků vyplývá, určitá část druhů si dokázala zachovat niku ještě z doby, kdy krajina nebyla přeměnena zemědělskou činností člověka. Tyto druhy projevily schopnost zaujmout podobné niky i v transformované krajině.
 
Nicméně většina druhů reagovala na změny z této doby změnou vztahů v prostředí v závislosti na ekologické příležitosti a posunu nik. Díky intenzivní lidské činnosti (mýcení lesů, vytváření pastvin a obdělávání polí) se konstrukce nik posouvala čím dál tím více k otevřeným stanovištím a tím pádem i k větším ekologickým příležitostem pro druhy, které dokázaly této příležitosti využít. Tento proces byl na počátku čistě ekologický, tzn. že nová stanoviště byla zahrnuta v původní nice druhu. Vytváření pastvin a tvorba polí zvýšily propojení otevřených stanovišť a jejich prostorovou stabilitu, což vyústilo v akumulaci druhů v prostředí přetvořené krajiny. V důsledku toho byl zahájen selekční proces zvýhodňující znaky umožňující přežívání ve změněných podmínkách. Tento proces pak zpětně působil na posun nik celé řady druhů.
 
Celá práce autora se pak zaměřuje na myšlenku, zda podobný model nelze využít při vysvětlení antropogenních vlivů na současnou krajinu. Obecným závěrem práce je, že ekologické a evoluční změny v nikách druhů by se měly zvažovat při modelování a predikci odezvy druhů na změny ve využívání půdy a současné krajiny.

Zdroj: 
Eriksson O., 2013: Species pools in cultural landscapes – niche construction, ecological opportunity and niche Shift, Ecography 36: 403–413.
Zadal: 
Štěpka Radová
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.