Intenzifikace produkčního chovu ryb a diverzita bezobratlých vázaných na makrofyta

Verze PDF

Rybniční komplexy představují v Evropě důležitá centra biodiverzity. Celý systém je ale silně závislý na intenzitě rybničního hospodaření. Intenzita chovu ryb tak může kolidovat s taxonomickou diverzitou i abundancí některých skupin organizmů, jak již bylo popsáno například u společenstev ptáků, ohrožených rostlin nebo obojživelníků. Jednou z klíčových skupin organizmů v ekosystémech rybníků jsou vodní bezobratlí, sloužící jako hlavní zdroj potravy mnoha predátorů. Vzhledem k tomu, že predace rybami může ovlivnit početnost i složení společenstva bezobratlých, je možné předpokládat, že biomasa bezobratlých i jejich druhová bohatost bude s rostoucí rybí obsádkou klesat. Také vyhrnování litorálu za účelem zvýšení vodní plochy rybníků snižuje velikost vhodného životního prostředí bezobratlých. Hnojení rybníků má za následek nárůst množství fytoplanktonu a změnu průhlednosti vody, což negativně ovlivňuje podmínky k životu řady vodních makrofyt. Vztah hustoty rybí obsádky, diverzity bezobratlých a přítomnosti makrofytní vegetace jako refugia jejich výskytu sledovali francouzští biologové. Cílem jejich výzkumu bylo zjistit, zda jsou změny ve společenstvech vodních bezobratlých ovlivňovány denzitou ryb nebo intenzitou hnojení. Docházejí k názoru, že úbytek diverzity bezobratlých je jen následkem úbytku makrofytní vegetace v důsledku intenzifikace rybničního hospodaření.

Využitelné výstupy: 
  • Výzkum probíhal na 95 rybnících ve 3 hlavních rybničních oblastech Francie: Brenne, Dombes a Forez.
  • V oblasti Dombes je hnojeno 10,3 % rybníků, v oblasti Brenne 52,3 % a v oblasti Forez se nehnojí, ale ve vodě byla zjištěna rezidua fosforečnanů.
  • Autoři zkoumali taxonomickou diverzitu a biomasu bezobratlých. Vysvětlujícími proměnnými byly hustota rybí obsádky, intenzita hnojení, početnost makrofytní a helofytní vegetace a denzita bezobratlých v sedimentu.
  • Pozitivní logaritmický vztah byl zjištěn mezi taxonomickou diverzitou bezobratlých a denzitou biomasy bezobratlých.
  • Taxonomická diverzita ani denzita biomasy bezobratlých není ovlivněna plochou rybníka.
  • Nejvýraznější vliv na druhovou diverzitu bezobratlých má početnost vodní makrofytní a helofytní vegetace.
  • Taxonomická diverzita i hustota biomasy bezobratlých byla vyšší na rybnících, na nichž dosahovala pokryvnost makrofytní a helofytní vegetace přes 10 % plochy.
  • Autoři konstatují, že diverzita vodních bezobratlých je ovlivněna intenzitou hospodaření na rybnících, a to v první řadě ale nepřímo přes omezování růstu vegetace.
Grafické přílohy: 
Intenzifikace produkčního chovu ryb a diverzita bezobratlých vázaných na makrofyta
Intenzifikace produkčního chovu ryb a diverzita bezobratlých vázaných na makrofyta
Intenzifikace produkčního chovu ryb a diverzita bezobratlých vázaných na makrofyta
Intenzifikace produkčního chovu ryb a diverzita bezobratlých vázaných na makrofyta
Intenzifikace produkčního chovu ryb a diverzita bezobratlých vázaných na makrofyta
Intenzifikace produkčního chovu ryb a diverzita bezobratlých vázaných na makrofyta
Intenzifikace produkčního chovu ryb a diverzita bezobratlých vázaných na makrofyta
Zdroj: 
Broyer, J., & Curtet, L. (2011). The influence of fish farming intensification on taxonomic richness and biomass density of macrophyte-dwelling invertebrates in French fishponds. Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, (400), 10.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.