Hostitelské druhy ryb a úspěšné šíření škeble asijské v Evropě

Verze PDF

Některé druhy sladkovodních mlžů představují jedny z nejvýznamnějších invazních druhů, které jsou schopny měnit povahu ekosystémů. V této studii zkoumali autoři invazní potenciál škeble asijské (Anodonta woodiana), asijského druhu, který se úspěšně šíří, přestože jeho vývojová stadia (glochidie) obligatorně parazitují na hostitelských druzích ryb. Z výsledků studie vyplývá, že škeble asijská je generalistou – glochidie se úspěšně vyvíjely na všech osmi sledovaných druzích ryb, bez ohledu na to, zda jsou invazní či nikoli. Podle autorů má škeble východní potenciál osídlit většinu říčních biotopů v ČR a výskyt hostitelských druhů ryb se pro ni nezdá být omezujícím faktorem. Rovněž nebylo zjištěno zjevné omezení reprodukce škeble asijské vzhledem ke kolísání teplot v nížinné středoevropské řece.

Využitelné výstupy: 

Některé druhy sladkovodních mlžů představují jedny z nejvýznamnějších invazních druhů, které jsou schopny měnit povahu ekosystémů. V této studii zkoumali autoři invazní potenciál škeble asijské (Anodonta woodiana), asijského druhu, který se úspěšně šíří, přestože jeho vývojová stadia (glochidie) obligatorně parazitují na hostitelských druzích ryb. Úspěšné šíření škeble asijské bylo připisováno úspěšnému vysazování sympatricky žijících hostitelských druhů ryb. Autoři se zaměřili na příčiny nedávného úspěšného šíření škeble asijské ve střední Evropě. Pokusně zkoumali kompatibilitu mezi škeblí asijskou, jejími doprovodnými invazními druhy ryb (střevlička východní a karas stříbřitý) a některými běžně se vyskytujícími autochtonními druhy ryb. Rovněž zkoumali roli teploty vody na reprodukční úspěch škeble asijské ve středoevropské nížinné řece. Glochidie byly získány z gravidních samic škeble z říčky Kyjovky, kde byly rovněž zkoumány charakteristiky reprodukce škeble asijské.
Škeble asijská se úspěšně vyvíjela na všech osmi testovaných druzích ryb. Procento úspěšnosti transformace glochidií se pohybovalo od 17,6% u hrouzka obecného po 52,4% u parmy obecné. Úspěch přeměny nebyl u střevličky a karase vyšší v porovnání s domácími druhy. Úspěšnost transformace glochidií byla dokonce vyšší u autochtonní parmy obecné než u invazní střevličky.
Glochidie byly zjišťovány od dubna do října, s maximálními počty v červenci. Oplodněná vajíčka a nezralé glochidie se vyskytovaly od prosince do srpna. Zrání glochidií bylo pozitivně ovlivněno teplotou. Poměr pohlaví byl 1:1.
Z výsledků studie vyplývá, že je škeble asijská generalistou – glochidie se úspěšně vyvíjely na všech osmi sledovaných druzích ryb, bez ohledu na to, zda jsou invazní či nikoli. Podle autorů má škeble východní potenciál osídlit většinu říčních biotopů v ČR a výskyt hostitelských druhů ryb se pro ni nezdá být omezujícím faktorem. Rovněž nebylo zjištěno zjevné omezení reprodukce škeble asijské vzhledem ke kolísání teplot v nížinné středoevropské řece.
Invaze některých druhů mlžů (např. slávička mnohotvará) byla připisována volně žijícím larvám s vysokou disperzní schopností. Nicméně je zjevné, že i jiné druhy velkých mlžů mohou být úspěšné při šíření přes složitější životní cyklus. Vývojová stadia škeble asijské (glochidie) jsou obligatorními parazity ryb. Specifita výběru hostitelské ryby byla ale nízká a glochidie se úspěšně vyvinuly na všech testovaných druzích, včetně hořavky duhové, u které byla doložena resistence k napadení glochidiemi domácích druhů mlžů. Mezidruhové rozdíly v úspěchu přeměny glochidií byly relativně malé. I hrouzek obecný s více než 17% úspěšností přeměny glochidií může být považován za funkčního hostitele škeble asijské. Přirozená mortalita glochidií totiž často dosahuje více než 50%, a to i u nejtěsnějších vztahů mlž – rybí hostitel. Generalistické chování škeble asijské hraje významnou roli při jejím invazním potenciálu, vzhledem k tomu, že struktura hostitelských druhů ovlivňuje výskyt jejich parazitů. Autoři předvídají, že škeble asijská má potenciál šířit se i mimo oblast výskytu svých sympatricky se vyskytujících asijských hostitelských druhů ryb.
Výsledky měření z říčky Kyjovky napovídají, že rozmnožování škeble asijské není ovlivněno teplotním režimem tak silně, jak se předpokládalo, a že sezónní dynamika je podobná pozorováním z jihovýchodní Asie. Škeble asijská je tedy schopna dokončit svůj vývoj v podmínkách středoevropských řek.
Vzhledem k tomu, že ani spektrum hostitelských druhů ani teplotní režim se nezdají být omezujícím faktorem, předpokládají autoři rychlé šíření škeble asijské v evropských vodách. Škeble asijská může být limitována dostupností potravy v biotopech chudých na živiny. Invaze škeble asijské má pro domácí mlže tři potenciální ohrožující důsledky. Předně, škeble asijská může domácím druhů konkurovat v potravě. Kompetice v potravě je považována za jeden z nejvíce ohrožujících faktorů, ovlivňující negativně domácí druhy velkých mlžů. Rovněž bude docházet ke konkurenci vzhledem k využívání hostitelských druhů ryb. To lze očekávat zejména u velevrubů (rod Unio). Infekce glochidiemi může dále spustit imunitní reakci napadených druhů ryb a omezit tak dostupnost hostitelů pro domácí druhy velkých mlžů.                      

Grafické přílohy: 
Sezónní dynamika v poměru pohlaví a zrání glochidií u škeble asijské na Kyjovce v letech 2008 - 2009.
Zdroj: 
Douda K., Vrtílek M., Slavík O., Reichard M. 2012: The role of host specificity in explaining the invasion success of the freshwater mussel Anodonta woodiana in Europe. Biological Invasions 14:127–137.
Zadal: 
Jiří Pokorný
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.