Hospodářské využití půdy a noční ptáci zemědělské krajiny ve Středomoří

Verze PDF

Znalost vlivu využití půdy na složení společenstev a abundanci druhů je klíčová pro vytváření smysluplných ochranářských programů, zvláště pak v tak vysoce dynamickém systému jakým je mozaikovitá zemědělská krajina Středozemí. Práce se zaměřuje na studium nočních druhů ptáků vyskytujících se v oblasti centrálního Španělska v letech 2005-2007. Studovanými druhy jsou: dytík úhorní (Burhinus oedicnemus), lelek rudokrký (Caprimulgus ruficollis), sova pálená (Tyto alba), výreček malý (Otus scops), sýček obecný (Athene noctua), puštík obecný (Strix aluco), kalous ušatý (Asio otus), kalous pustovka (Asio flammeus) a výr velký (Bubo bubo).
Podíly vinic, keřů, vodních ploch a cest průkazně ovlivňovaly složení společenstev nočních ptáků. Vinice (35% studované plochy) pozitivně korelovaly s výskytem dytíka úhorního a negativně s výskytem výra velkého, kalouse ušatého a výrečka malého. Křoviny (10% studované plochy) pozitivně korelovaly s výskytem výra velkého, výrečka malého, kalouse ušatého a lelka rudokrkého. Vodní plochy (1.5% studované plochy) pozitivně korelovaly s výskytem lelka rudokrkého, kalouse ušatého a výrečka malého. Silnice (< 0.5% studované plochy) vykazovaly negativní korelaci s výskytem sýčka obecného, výra velkého a výrečka malého. Oproti tomu travnaté porosty a olivové háje, které pokrývaly 50% studované plochy, se ukázaly být pro studované druhy neutrální. Typy porostů preferované jednotlivými ptačími druhy byly napříč roky konzistentní.
Výsledky naznačují, že relativní zastoupení různých druhů obhospodařování nemá na přítomnost nočních druhů ptáků vliv a že křoviny a vodní plochy jsou klíčové pro udržení nočních ptáků v zemědělské krajině Středomoří. Současné plány na zintenzivnění hospodaření budou zřejmě zvyšovat podíl habitatů, které jsou pro noční ptáky neutrální nebo mají na jejich výskyt negativní vliv.

Využitelné výstupy: 

Důležitost přítomnosti přirozených a polopřirozených habitatů v krajině byla dokázána již v mnoha předchozích studiích. Tato práce tento výsledek potvrzuje a vyzdvihuje důležitost alespoň malých „ostrůvků přírodní vegetace v moři zemědělsky využívané krajiny“.
Ukazuje se také důležitost vodních zdrojů, z nichž některé byly uměle vytvořeny a jsou využívány k intenzifikaci zemědělství. Tyto zdroje by měly být udržovány a mělo by být umožněno jejich širší využití nočními ptáky, například umožněním přístupu potenciální kořisti - malým ptákům, savcům a hmyzu nebo založení stromové vegetace v okolí, která by nočním ptákům poskytla možnosti k hnízdění, úkrytu či lovu.
Negativní vliv silnic na některé druhy nočních ptáků, který prokázala tato práce, by mohl být zmírněn zjištěním kritických míst a použitím bariér, které by zabránily vstupu malých savců a obojživelníků na silnice.
V neposlední řadě je pak třeba zaměřit pozornost na neutrální habitaty a hledat možnosti, jak je změnit, aby byly alespoň pro některé druhy příznivější.

Grafické přílohy: 
Hospodářské využití půdy a noční ptáci zemědělské krajiny ve Středomoří
Hospodářské využití půdy a noční ptáci zemědělské krajiny ve Středomoří
Zdroj: 
Moreno-Mateos D., Rey Benayas J.M., Pérez-Camacho L., de la Montaña E., Rebollo S., Cayuela L. 2012: Effects of land use on nocturnal birds in a Mediterranean agricultural landscape. Acta Ornithologica 46: 173-182.
Zadal: 
Klára Šíchová
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.