Holá půda je klíčovým prvkem biotopu dudka chocholatého ve středoevropské krajině

Verze PDF

V této švýcarské studii sledovali autoři výběr biotopu u 13 telemetricky označených samců dudka chocholatého (Upupa epops) a stanovovali rovněž biotopové preference jejich hlavní kořisti, krtonožek, s cílem zjistit optimální potravní biotop druhu. Jako hlavní činitel ovlivňující sběr potravy dudků byla zjištěna dostupnost holé půdy. Optimální zastoupení holých půdu na sledovaných ploškách bylo 60 – 70%. Tyto ideální biotopové podmínky byly nalezeny v intenzivně obhospodařované ovocné plantáži, která v krajině dominovala. Tento biotop poskytuje rozsáhlé plochy holé půdy díky systematickému odstraňování vegetace mezi řadami stromů. Z výsledků studie vyplývá, že spíše než nepříznivá biotopová struktura je příčinou absence dudka v mnoha oblastech střední Evropy nedostatek kořisti. Vytváření plošek holé půdy v moderní zemědělské krajině, kde se vyskytuje dostatek bezobratlých jako kořisti, je doporučenou aktivitou, která může zvýšit početnost populace dudka chocholatého.

Využitelné výstupy: 

U většiny ptáků zemědělské krajiny celého světa byl zaznamenán pokles početnosti a/nebo ústup v areálu vzhledem k intenzifikaci zemědělství. Agro-environmentální programy nebyly schopny pozastavit úbytek hmyzožravých ptáků v zemědělské krajině, což značí nedostatek našich znalostí nároků na prostředí. V této švýcarské studii sledovali autoři výběr biotopu u 13 telemetricky označených samců dudka chocholatého a stanovovali rovněž biotopové preference jejich hlavní kořisti, krtonožek, s cílem zjistit optimální potravní biotop druhu. Logistická regrese proměnných prostředí odhalila, že dostupnost holé půdy je hlavním činitelem ovlivňujícím sběr potravy dudků. Optimální zastoupení holé půdy na sledovaných ploškách bylo 60 – 70%. Tyto ideální biotopové podmínky byly nalezeny na intenzivně obhospodařované ovocné plantáži, která v krajině dominovala. Tento biotop poskytuje rozsáhlé plochy holé půdy díky systematickému odstraňování vegetace mezi řádky stromů. Dudci vyhledávali nezpevněné cesty, říční břehy a silniční lemy. Vzhledem k jejich minimálnímu zastoupení v krajině, sbírali většinu potravy v ovocných sadech. Naopak se vyhýbali hustým travnatým plochám a plochám se zemědělskými plodinami. Dalším důležitým biotopovým prvkem byla dostupnost neštěrkovité půdy, která umožnila dudkům pátrat po bezobratlých žijících v zemi. Role krtonožek se jevila jako sekundární vzhledem k výběru plošek potravních biotopů. Dostupnost kořisti je patrně důležitější než její početnost.
Přítomnost holé půdy se jeví jako důležitý společný biotopový prvek pro hmyzožravé ptáky sbírající potravu na zemi. Holá půda na zemědělsky obhospodařovaných plochách není vhodná pro dudky patrně z důvodu nízké početnosti kořisti. Orba totiž ničí systém chodem krtonožek. Z výsledků studie vyplývá, že spíše než nepříznivá biotopová struktura je příčinou absence dudka v mnoha oblastech střední Evropy nedostatek kořisti. Vytváření plošek holé půdy v moderní zemědělské krajině, kde se vyskytuje dostatek bezobratlých jako kořisti, je doporučenou aktivitou, která může zvýšit početnost populace dudka chocholatého. Nejvhodnějšími biotopy pro taková opatření jsou sady, ovocné plantáže, vinice a některé typy lučních ploch. Požadovaná struktura může být dosažena mechanickým odstraňováním trávy.

Zdroj: 
Tagmann-Ioset A., Schaub M., Reichlin T.S., Weisshaupt N., Arlettaz R. 2012: Bare ground as a crucial habitat feature for a rare terrestrially foraging farmland bird of Central Europe. Acta Oecologica 39: 25-32.
Zadal: 
Jiří Pokorný
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.