Hodnocení stavu jeleních populací v závislosti na intenzitě okusu vegetace v kontextu sezóny, případová studie ze středního Japonska.

Verze PDF

Rostoucí hustota populací jelenů mívá za následek degradaci lesních habitatů napříč Amerikou, Evropou i Asií. Lesní management proto potřebuje nástroje, jež by zhodnotily vliv jelení populace, jako například ukazatele okusu vegetace. Tato práce odhaluje vztah mezi hustotou populace jelena siky (Cervus nippon) a různými vegetačními ukazateli v závislosti na sezónních podmínkách v centrálním Japonsku.

Využitelné výstupy: 
 • mezi dopady dlouhodobě zvýšené hustoty populace jelenů patří strhávání kůry ze stromů, okus semenáčků a spásání podrostu. Nadměrné spásání podrostu může vést ke změně jeho druhového složení a zároveň může dojít k disturbanci půdy.
 • mezi vegetační ukazatele jelení přítomnosti patří např. charakter podrostu (pokryvnost a výška) a intenzita okusu
  • s rostoucí hustotou populace jelenů roste podíl stromů s oloupanou kůrou a zároveň klesá pokryvnost a výška podrostu
  • vegetační ukazatele jsou ale ovlivněny i jinými faktory než hustotou jelení populace
   • podíl stromů se strhanou kůrou závisí mimo jiné na stáří a tedy i velikosti stromu a sněhové pokrývce
   • charakter podrostu závisí na množství dopadajícího světla, od samotné druhové kompozice podrostu se odvíjí vegetační okus
 • autoři této práce se zaměřili na zhodnocení relativních dopadů hustoty populace jelena siky a dalších faktorů na vegetaci. Jejich cílem bylo stanovit, který z vegetačních ukazatelů je nejvíce směrodatný při hodnocení škod způsobených jelení pastvou.
  • autoři sledovali velikost jednotlivých stromů, hloubku sněhové pokrývky, světelné podmínky a charakter podrostu v rámci 344 porostů lesa v provincii Jamanaši
   • velikost jednotlivých stromů byla definována jako obvod a průměr kmene ve výšce prsou
   • údaje o síle sněhové pokrývky autoři získali z příslušných meteorologických stanic
   • světlené podmínky autoři charakterizovali podle fotografických snímků stromové klenby, kterou rozdělili na uzavřenou, rozvolněnou a otevřenou
   • podrost byl rozdělen do kategorií hustý, rozvolněný a řídký
 • výsledky práce korespondovaly s nálezem, že zvýšená hustota populace jelenů ústí ve vyšší podíl oloupaných stromů
  • oloupané mladé stromy se ale vyskytují i v oblastech s nízkou hustotou jelení populace (<10 ind./km2). Tyto oblasti ale charakterizuje hustá sněhová pokrývka během zimy.
   • jeleni sika se zaměřují především na stromy, jejichž kůru jde snadno sloupnout. Intenzita loupání kůry roste s mocností sněhové pokrývky - sikové nejsou vesměs schopni dostat se k vegetaci přikryté sněhem
  • autoři spekulují, že okus a loupaní mladých stromů jsou vhodným nástrojem ke zjištění raného vlivu přítomnosti jelenů
  • k loupání kůry ze vzrostlých stromů docházelo v oblastech s obecně slabou sněhovou pokrývkou a s vysokou hustotou jelení populace (>30 ind./km2)
Zdroj: 
Iijima H., Nagaike T. (2015): Appropriate vegetation indices for measuring the impacts of deer on forest ecosystems. Ecological Indicators 48: 457-463
Zadal: 
Zuzana Blažková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.