Historie osidlování evropských měst křečkem polním

Verze PDF

Křeček polní (Cricetus cricetus) je v současnosti na velkém území svého rozšíření poměrně vzácným druhem hlodavce. Po jeho velké expanzi do Evropy, která následovala po rozšíření zemědělství v neolitu, zůstával velmi početným druhem až do nedávné doby. V posledních zhruba 50 letech ale došlo k velmi výraznému snížení početnosti křečka na velké části jeho areálu, pravděpodobně jako reakce na rozšiřující se urbanizaci krajiny a změny v zemědělství. Navzdory tomuto trendu ale křeček dokázal úspěšně osídlit několik velkých evropských měst. Historii těchto populací představuje publikace kolektivu ruských, ukrajinských a rakouských vědců.

Využitelné výstupy: 
  • Urbánní či suburbánní populace křečka polního jsou v současné době ve střední a východní Evropě známé z Vídně (Rakousko – největší kontinuálně existující populace), Simferopolu (Ukrajina), Moskvě a Nalčiku (Rusko), Košic a Lublinu (Polsko) a několika měst v Německu. Autoři se také zmiňují o existenci kolonie v Brně v letech 1976-1982 a na pražském Severním Městě (dosud).
  • Městské populace obydlují plochy zeleně, jako jsou parky, nábřeží, zahrady, hřbitovy nebo okraje zastavěných ploch.
  • K hlavním faktorům, které umožňují existence městských populací, patří doplňkový zdroj potravy a snížené riziko predace.
  • Nadprůměrná adaptabilita křečků může souviset s jejich větší odolností vůči stresu, ekologickým oportunizmem, absencí potravní specializace a vysokou plodností.
  • Se synurbanizací souvisí i změny v chování křečků, například ve Vídni došlo k přechodu z noční na denní aktivitu. Také v Simferopolu se křečci nebojí světla.
  • Schopnost urbanizace není omezena na jedinou genetickou linii, v rámci městských populací byly zjištěny nejméně 3 linie.
Grafické přílohy: 
Historie osidlování evropských měst křečkem polním
Zdroj: 
Feoktistova, N. Y., Surov, A. V., Tovpinetz, N. N., Kropotkina, M. V., Bogomolov, P. L., Siutz, C. & Hoffmann, I. E. (2013). The common hamster as a synurbist: a history of settlement in european cities. Zoologica Poloniae, 58(3-4), 116-129.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.