Genetická variabilita a efektivní velikost izolované populace křečka polního

Verze PDF

Ničení a fragmentace přirozeného prostředí je hlavním faktorem odpovědným za výrazný úbytek biodiverzity na území evropského kontinentu. Areál řady druhů rostlin a živočichů se tak rozpadá do menších enkláv, které z důvodu omezené funkčnosti metapopulační dynamiky ne vždy dokáží dlouhodobě udržovat životaschopné populace. V extrémních (což bohužel neznamená výjimečných) případech dochází k úplné izolovanosti některých populací. Jejich dlouhodobá existence je pak závislá kromě jiných faktorů také na genetické diverzitě, která je odrazem její historie a početnosti. Jedním z druhů, jehož areál na území Evropy se výrazně zmenšil, je i křeček polní (Cricetus cricetus). Ze dříve polního škůdce s kontinuálním areálem v dnešní době zbyl druh, obývající jen malé části území Evropy se specifickými podmínkami. Polští zoologové zkoumali genetickou variabilitu jedné z izolovaných populací křečka polního v jižním Polsku a odhadli její efektivní velikost. Jejich publikace ukazuje, že za určitých podmínek mají i takovéto populace šanci na dlouhodobější existenci.

Využitelné výstupy: 
 • Zkoumána byla lokalita Jaworzno na západním okraji areálu křečka polního v Polsku, která byla jako jediná lokalita v Horním Slezsku objevena v roce 2004.
 • Populace žije na desetihektarové mozaice úzkých políček a půdy ponechané ladem.
 • V roce 2007 bylo zjištěno 112 aktivních nor.
 • Během let 2005-2007 byly odebrány vzorky z 66 jedinců.
 • Bylo analyzováno celkem 16 mikrosatelitních lokusů a kontrolní oblast mtDNA.
 • Zjištěná genetická variabilita populace je nízká, všichni jedinci patří ke stejnému haplotypu.
 • Průměrný počet alel byl 3.
 • Efektivní velikost populace vypočítaná z posunu frekvence alel je 10 (95 % konfidenční interval 6-24).
 • Byly nalezeny doklady o tom, že populace prošla efektem hrdla láhve.
 • I přes nízký odhad efektivní velikosti funguje populace správně, což napovídá fakt, že se nachází v Hardy-Weinbergově rovnováze.
 • Koeficienty příbuznosti ani Fis nenaznačují inbreeding.
 • Všechny zjištěné výsledky ukazují, že i takto malé populace mohou správně fungovat.
Grafické přílohy: 
Genetická variabilita a efektivní velikost izolované populace křečka polního
Genetická variabilita a efektivní velikost izolované populace křečka polního
Genetická variabilita a efektivní velikost izolované populace křečka polního
Genetická variabilita a efektivní velikost izolované populace křečka polního
Zdroj: 
Banaszek, A., & Ziomek, J. (2012). Genetic variation and effective population size in an isolated population of the common hamster, Cricetus cricetus. Folia Zool, 61(1), 34-43.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.