Faktory řídící populační trendy ropuch krátkonohých

Verze PDF

V posledním čtvrtstoletí se velmi intenzivně hovoří o globální krizi obojživelníků. S tou je spojeno úplné vymření několika (možná i desítek) druhů a výrazný populační úbytek u dalších stovek z nich. Na druhou stranu je ale třeba zmínit, že několik druhů, ještě nedávno považovaných za vymřelé, se podařilo na vhodných lokalitách znovu objevit. Také z tohoto důvodu je velmi důležité sledování trendů jejich početnosti. U obojživelníků si ale často nevystačíme s několika lety, neboť fluktuace početnosti a závislost úspěšnosti rozmnožování jsou zejména u žab (a pro evropské druhy to platí téměř bez výjimky) spíše typickými znaky. Z tohoto důvodu britští herpetologové monitorují populační trendy ostrovních druhů dlouhodobě. Výsledky týkající se ropuchy krátkonohé (Epidalea calamita) publikovali v časopise Animal Conservation. Mezipopulační variabilita v trendech početnosti je podle britských herpetologů zejména odrazem historie populací (translokované versus přirozené) a průměrného úhrnu srážek před rozmnožovací sezónou.

Využitelné výstupy: 
  • Populační trendy ropuchy krátkonohé jsou ve Velké Británii sledovány od roku 1970 na 60 lokalitách. K analýze byla využita data o počtech snůšek ropuch krátkonohých na dvaceti z nich v průběhu let 1985-200
  • Populační trend byl analyzován vzhledem ke klimatickým faktorům (např. minimální a maximální teploty v různých ročních obdobích, srážky), charakteristice lokalit (velikost, vzdálenost od další lokality, přítomnost jiných druhů atd.) a údajům o předchozím managementu lokality (viz obrazová příloha.
  • Populační trendy jednotlivých lokalit se výrazně odlišují, pět lokalit vykazuje pokles, pět nárůst a deset je stabilních.
  • Obecně je populační trend negativní na přirozených lokalitách bez jakéhokoliv managementu, zatímco u translokovaných lokalitách a lokalitách s managementem je pozitivní.
  • Z klimatických faktorů jsou dobrými prediktory populačního trendu údaje o srážkách, nikoli však o teplotě.
  • Populační trend klesá s rostoucí teplotou v zimě a rostoucími srážkami v předreprodukčním, reprodukčním i postreprodukčním období (tento trend ale pravděpodobně způsobují vysoké srážky na třech nejdeštivějších lokalitách, na ostatních s mnohem nižšími úhrny srážek není tento vztah patrný.
  • Na některých lokalitách má negativní vliv společný výskyt s ropuchou obecnou.
Grafické přílohy: 
Faktory řídící populační trendy ropuch krátkonohých
Faktory řídící populační trendy ropuch krátkonohých
Faktory řídící populační trendy ropuch krátkonohých
Faktory řídící populační trendy ropuch krátkonohých
Faktory řídící populační trendy ropuch krátkonohých
Faktory řídící populační trendy ropuch krátkonohých
Faktory řídící populační trendy ropuch krátkonohých
Zdroj: 
McGrath, A. L., & Lorenzen, K. (2010). Management history and climate as key factors driving natterjack toad population trends in Britain. Animal Conservation, 13(5), 483-494.
Zadal: 
Kateřina Kucírková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.