Faktory ovlivňující propustnost krajiny mezi rozmnožovacími lokalitami obojživelníků

Verze PDF

Rozmnožování většiny našich druhů obojživelníků probíhá na vodních nádržích a tůňkách, které jsou od sebe odděleny prostředím, které je pro rozmnožování nevhodné. Zároveň však takové prostředí slouží jako spojovací prvek právě mezi rozmnožovacími lokalitami a jeho struktura má zásadní vliv na zachování metapopulačních vztahů. Znalost „propustnosti“ jednotlivých typů biotopů a jejich mikroklimatických charakteristik je velmi důležitým předpokladem například při modelování vztahů jednotlivých populací a jejich propojenosti s ostatními. Herpetolog Josh Buskirk zkoumal tento problém na území o rozloze 800 km2 v severním Švýcarsku na základě genetických rozdílů jednotlivých populací oddělených rozdílnými typy prostředí. Vybral si k tomu skokana hnědého (Rana temporaria) a čolka horského (Ichthyosaura alpestris). Nejvýraznější negativní vliv na populace zjistili u silniční sítě.

Využitelné výstupy: 
  • Frekvence mikrosatelitů byla sledována u 996 jedinců skokana hnědého ze 48 populací a 816 jedinců čolka horského ze 41 populace.
  • Migrace obou druhů jsou strukturou krajiny ovlivněny přibližně stejně.
  • Migrace jedinců probíhá nejčastěji v lesním porostu a podél vodních toků.
  • Středně výrazný vliv na omezení migrace má zemědělská půda.
  • Nejvýraznějšími prvky, snižujícími propustnost krajiny, jsou zástavba a silniční komunikace.
  • Omezující vliv komunikací a zástavby je ale ve srovnání s lesními porosty překvapivě malý, tyto typy krajiny snižují tok genů mezi sousedními populacemi jen o 24 - 42 % ve srovnání s lesem.
  • Dálnice snížila tok genů o 11 - 40 % a představovala 7 - 8x výraznější bariéru než silnice první třídy.
  • Výsledky rozdílů ve frekvenci mikrosatelitů poskytují dobrou představu o průchodnosti jednotlivými typy biotopů obojživelníky a mohou být použity pro případné modelování metapopulačních sítí.
Grafické přílohy: 
Faktory ovlivňující propustnost krajiny mezi rozmnožovacími lokalitami obojživelníků
Faktory ovlivňující propustnost krajiny mezi rozmnožovacími lokalitami obojživelníků
Zdroj: 
Buskirk, J. (2012). Permeability of the landscape matrix between amphibian breeding sites. Ecology and evolution, 2(12), 3160-3167.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.