Experiment s umělými hnízdy: přínos sdílené ochrany hnízd mezi ťuhýky a pěnicemi

Verze PDF

Autor vyhodnotil přístup vzájemného snižování rizika predace hnízd pěnice vlašské (ptáky a savci), pokud bylo její hnízdo umístěné poblíž hnízda ťuhýka obecného (fakultativní mutualismus). Experiment se skutečnými a uměle vytvořenými hnízdy (atrapami) probíhal ve dvou odlišných habitatech, říčních údolích a zemědělské krajině.V jednotlivých letech pozorování panovala mezi predací/přežitím hnízd značná variabilita. Celková míra přežití umělých hnízd byla prokazatelně nižší v zemědělské krajině, a vyšší v říčních údolích. Míra přežití umělých i skutečných hnízd byla prokazatelně vyšší tam, kde oba druhy těžily z výhod mezidruhové sdílené ochrany hnízd na bázi fakultativního mutualismu. 

Využitelné výstupy: 

Míra přežití umělých hnízd byla 44%, tj. z 362 atrap bylo predováno 123. Nejčastějšími predátory hnízd byli v obou habitatech (říční údolí a zemědělská krajina) ptáci, méně pak savci.Umělá hnízda přežívala lépe v říčních údolích (28% ztrát, n=214) než na zemědělské půdě (43%, n=148).Určující pro přežití umělých hnízd byla čtveřice faktorů (určených LRM, logistickými regresními modely): rok, typ habitatu, pozice hnízda s ohledem na přítomnost druhého druhu (pěnice/ťuhýk) a výška hnízda nad zemí (Wald=56,348; P<0,001).Snůšky ťuhýka byly v největší míře predovány jinými ptáky (n=29, 83%), malými savci (n=2, 6%), velkými savci (n=1, 3%). V 9% případů (n=3) se nepodařilo predátora určit. U hnízd pěnic byla situace podobná: nejvýraznější byla predace ptáky (n=8, 89%) a malými savci (n=1, 11%).Snůšky ťuhýků uvnitř teritorií pěnic byly vystaveny predaci téměř poloviční (22%, n=41) než snůšky mimo teritorium (46%, n=57).Ťuhýci hnízdící poblíž pěnic dosahovali vyššího reprodukčního úspěchu (66%, n=41) než jedinci hnízdící mimo teritoria pěnic (44%, n=57). Stejně tak nadpoloviční většina pěnic (52%, n=44) hnízdící uvnitř teritorií ťuhýků byla reprodukčně mnohem úspěšnější (70%, n=23), než pěnice hnízdící vně teritoria ťuhýků (43%, n=21).Pěnice vlašská i ťuhýk obecný těží ze vzájemné blízkosti svých hnízd (mezidruhově) a dosahují pak většího reprodukčního úspěchu. Oba druhy jsou schopny úspěšně bránit svá hnízda před predátory, ale ve vzájemné asociaci dochází k pozitivnímu spolupůsobení efektu a vytvoření „ochranného deštníku“ nad hnízdy obou druhů.

Grafické přílohy: 
Experiment s umělými hnízdy: přínos sdílené ochrany hnízd mezi ťuhýky a pěnicemi
Experiment s umělými hnízdy: přínos sdílené ochrany hnízd mezi ťuhýky a pěnicemi
Experiment s umělými hnízdy: přínos sdílené ochrany hnízd mezi ťuhýky a pěnicemi
Experiment s umělými hnízdy: přínos sdílené ochrany hnízd mezi ťuhýky a pěnicemi
Experiment s umělými hnízdy: přínos sdílené ochrany hnízd mezi ťuhýky a pěnicemi
Zdroj: 
Polak, M., Protective nesting association between the Barred Warbler Sylvia nisoria and the Red-backed Shrike Lanius collurio: an experiment using artificial and natural nests, Ecol Res (2014) 29: pp. 949–957
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.