Environmentální monitoring - zapojení veřejnosti na lokální úrovní se vyplatí

Verze PDF

K řešení současné globální krize životního prostředí jsou zapotřebí odborné vědecké znalosti a poznatky získané z mnoha úrovní zeměpisného a společenského měřítka. Současný trend je nicméně takový, že zavádění řešení získaných na základě těchto poznatků vázne.
Meta-analýza 104 revidovaných schémat monitoringu ukázala, že průměrná doba zavedení řešení pro zkoumané environmentální problémy se pohybovala mezi 3 a 9 lety. Ačkoli vědecký monitoring pokryl regionální, národní i mezinárodní měřítko, výsledný navržený management měl pramalý dopad na vesnicích, především v zemích třetího světa, kde se zdroje využívají ze dne na den. Meta-analýza odhalila, že na úrovni vesnic je účinný monitoring, který do sběru dat zapojuje místní obyvatele a bere v potaz využívání zdrojů na této úrovni. Aplikace managementu na této úrovni proběhla buď ještě týž rok nebo ten následující. Proces na této úrovni dále urychluje spolupráce s místními investory.

Využitelné výstupy: 

Jsou dva typy monitoringu s účastí místní nevědecké veřejnosti: jeden, kdy místní sbírají data, ale vlastní analýza je provedena někým jiným a jinde a druhý, kde sběr i analýzu dělají místní. Meta-analýza ukázala, že zapojení místních může zrychlit proces rozhodování a aplikace řešení na vesnické úrovni 3x-9x ve srovnání s ryze odbornými studiemi. Dále je vhodné přizvat místní investory, kteří snáze a lépe odhadnou relevantní aspekty výzkumu, které přímo ovlivní danou oblast a její obyvatele. Pokud nedojde k zapojení veřejnosti, monitoring tak zůstane ryze odbornou vědeckou "zábavou" na úrovni národní a mezinárodní, která se stěží dotkne lidí na úrovni lokální a málo tak ovlivní jejich postoj k prostředí.

Grafické přílohy: 
Grafické znázornění rozdílů mezi ryze vědeckým monitoringem a monitoringem s účastí veřejnosti.
Zdroj: 
Danielsen F., Burgess N. D., Jensen P. M., Pirhofer-Walzl K. 2010: Environmental monitoring: the scale and speed of implementation varies according to the degree of people's involvement. Journal of Applied Ecology 47: 1166-1168.
Zadal: 
Zuzana Blažková
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.