Energetické plodiny a kontaminace pesticidy

Verze PDF

V současnosti se biomasa pěstovaná pro energetické zhodnocení podílí dvěma třetinami na veškeré produkci energie obnovitelných zdrojů, s čímž se pojí intenzifikace hospodářských procesů a kontaminace půdy pesticidy. Autoři se pokouší o vytvoření rámce obecných doporučení, které by v budoucnu umožnily širší zapojení energetických plodin bez zbytečného poškozování životního prostředí.
Optimalizace nastavených hospodářských postupů je komplikovaná už kvůli rozmanité povaze pěstovaných bioenergetických plodin. Riziko zvýšené kontaminace životního prostředí pesticidy je spojeno především s intenzivně pěstovanými plodinami, jako je řepka, zejména ve formě monokultur na dříve zalesněné či zatravněné půdě. Autoři doporučují integraci pěstování energetických plodin do existujícího systému zemědělské produkce.

Využitelné výstupy: 
  • Autoři vychází ze situace v Německu. Původně častá bio-energetická plodina - kukuřice, byla postupně nahrazena řepkou (ta v roce 2011 tvořila 87 % rozlohy obdělávané plochy všech pěstovaných bioenergetických plodin v Německu). Nárůst demonstruje skok z 0,5 milionů hektarů osazených řepkou v roce 2001 na 1,1 milion hektarů v roce 2007.
  • K rapidnímu zvýšení počtu bioplynových stanic došlo po roce 2004, kdy byla do národního dotačního schématu zařazena přímá podpora bioenergetických plodin. V roce 2003 fungovalo v Německu 1750 bioplynek (produkujících cca 0,2 GW), v roce 2012 to bylo již 7800 (3,5 GW).
  • Celkový objem prodaných pesticidů (herbicidů, fungicidů, akaricidů) v Německu průběžně narůstá (od 24 000 tun v roce 2000, po 31 000 tun v roce 2012).
  • Autoři dále uvádí výčet aplikací tří typů pesticidů na jednotlivé pěstované bioenergetické plodiny (kukuřičná siláž, cukrová řepa, ozimý ječmen, řepka, atd.) za léta 2007-2012, a členění produkce/zpracování v rámci jednotlivých částí Německa.
  • Autoři doporučují, aby namísto tvorby nových (a udržování stávajících) monokultur energetických plodiny došlo k jejich začlenění do existujícího systému zemědělské produkce potravin.
Grafické přílohy: 
Energetické plodiny a kontaminace pesticidy
Energetické plodiny a kontaminace pesticidy
Energetické plodiny a kontaminace pesticidy
Energetické plodiny a kontaminace pesticidy
Zdroj: 
Bunzel, K., Kattwinkel, M., Schauf, M., Thrän, D., Energy crops and pesticide contamination: Lessons learnt from the development of energy crop cultivation in Germany, Biomass and bioenergy 70 (2014), pp.: 416-428
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.