Elektrické sloupy a invaze střemchy pozdní

Verze PDF

Elektrické sloupy v kulturní krajině jsou obvykle z ochranářského a krajinotvorného pohledu vnímány negativně. Nepůsobí esteticky a ptáci často umírají při srážce s elektrickými dráty nebo na popáleniny způsobené při dotyku vodičů na nevhodně upravených sloupech. Na druhou stranu existují ale i pozitivní příklady využití elektrických sloupů ptactvem, ať už ke hnízdění, jako místa, z nichž samci obhajují svá teritoria zpěvem, jsou využívány i jako shromaždiště před tahem nebo místa odpočinku. Zejména v zemědělsky intenzívně obhospodařované krajině dokážou zvyšovat diverzitu avifauny či dokonce motýlů (viz Berg et al. 2011, Biological conservation, 144(12), 2819-2831). Díky absenci stromů mohou sehrávat i důležitou roli v šíření některých druhů rostlin herbivorními druhy, které sloupy využívají k odpočinku. Jeden takový případ publikovali polští biologové. Objevili, že elektrické sloupy hrají velmi důležitou roli v šíření invazivní střemchy pozdní (Prunus serotina).

Využitelné výstupy: 
  • Biologové srovnali 124 ploch pod elektrickými sloupy se 124 plochami pod elektrickým vedením, ale bez sloupů v západním Polsku.
  • Střemchu pozdní nalezli pod 81,5 % sledovaných sloupů, ale pouze pod 2,4 % ploch pod elektrickým vedením bez sloupů.
  • Ještě výraznější byl rozdíl při srovnání počtu jedinců na obou plochách – pod sloupy rostlo celých 99,9 % z 5820 jedinců.
  • Plodící jedinci (42, tj. 0,7 % ze všech jedinců) byly nalezeni pouze pod elektrickými sloupy, všechny rostliny pod vedením byly semenáčky.
  • Výskyt střemchy byl častější tam, kde byly sloupy blíže orné půdě s polními plodinami, měly v okolí nižší bylinný pokryv a byly blíže lidským sídlům.
  • Autoři publikace navrhují nutnost každoročních zásahů (sečení, orba) jako prostředků ochrany původních společenstev před další invazí střemchy pozdní.
Grafické přílohy: 
Elektrické sloupy a invaze střemchy pozdní
Elektrické sloupy a invaze střemchy pozdní
Elektrické sloupy a invaze střemchy pozdní
Zdroj: 
Kurek, P., Sparks, T. H., & Tryjanowski, P. (2015). Electricity pylons may be potential foci for the invasion of black cherry Prunus serotina in intensive farmland. Acta Oecologica, 62, 40-44.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.