eDNA – nová metoda zjišťování přítomnosti organizmů

Verze PDF

Zjistit přítomnost druhu na vybraném území není vždy jednoduchá věc, zvláště pokud se jedná například o vzácný nebo skrytě žijící druh. Moderní technika přináší vědcům řadu technologických novinek, s nimiž je zjišťování výskytu vybraných druhů nejen pravděpodobnější (v případě, že tam opravdu jsou), ale může být i časově méně náročné nebo levnější. Všechny tyto kladné stránky nových přístupů vedou ke stále častějšímu používání výkonné techniky. V poslední době se do popředí zájmu dostává ještě jeden přístup, a tím je zjišťování přítomnosti druhu pomocí takzvané environmentální DNA (eDNA). Autoři příspěvku se rozhodli vyzkoušet použití této metody na zjišťování výskytu čolka velkého (Triturus cristatus) ve Velké Británii. Ve srovnání s běžným používání pastí z PET lahví byla úspěšnost výrazně vyšší.

Využitelné výstupy: 
  • Principem je zachycení i velmi nepatrného množství DNA v prostředí a její detekce v laboratoři pomocí vhodných primerů.
  • Autoři navštívili 35 vodních ploch čtyřikrát v sezóně a zjišťovali přítomnost čolka velkého vizuálně, s pomocí plastových pastí a vyhledáváním vajíček.
  • Metoda environmentální DNA přinesla nejlepší výsledky – přítomnost čolků byla doložena ve 139 ze 140 návštěv, což je 99,3 %!
  • Pomocí plastových pastí se podařilo čolky doložit v 76 % návštěv, vizuálně v 75 % návštěv a pomocí nálezů vajíček pouze v 44 % návštěv.
  • eDNA není vhodná ke kvantitativnímu odhadu velikosti populace. Byl sice zjištěn pozitivní, ale velmi slabý vztah mezi množstvím DNA a počtem čolků.
  • Metoda eDNA je velmi vhodná i z důvodu snadného odběru vzorků. V tomto případě byly vzorky odebrané laiky v 91 % případů odebrány správně a výskyt čolka byl podle nich identifikován.
  • Ani v jednom případě nedošlo ke zjištění pozitivně falešného vzorku.
  • Metoda eDNA je velmi efektivní metoda použitelná na zjišťování výskytu vodních druhů s využitím zapojení místních obyvatel.
Grafické přílohy: 
eDNA – nová metoda zjišťování přítomnosti organizmů
eDNA – nová metoda zjišťování přítomnosti organizmů
eDNA – nová metoda zjišťování přítomnosti organizmů
eDNA – nová metoda zjišťování přítomnosti organizmů
eDNA – nová metoda zjišťování přítomnosti organizmů
Zdroj: 
Biggs, J., Ewald, N., Valentini, A., Gaboriaud, C., Dejean, T., Griffiths, R. A. & Dunn, F. (2015). Using eDNA to develop a national citizen science-based monitoring programme for the great crested newt (Triturus cristatus). Biological Conservation, 183, 19-28.
Zadal: 
Michal Berec
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.