Dopady oteplování klimatu na populace jedle bělokoré (Abies alba)

Verze PDF

Autoři se soustředili na eko-fyziologickou odpověď jedlí bělokorých vůči klimatickým změnám, napříč rozsáhlým areálem Španělska, Itálie a Rumunska.
 
Mimo středomořský areál (tj. na severu Itálie a v Rumunsku) vykazují populace jedle bělokoré za poslední dvě desetiletí jednoznačný vzestup, zatímco populace jedlí ve Španělsku a na jihu Itálie je charakterizována od roku 1980 poklesem. Pro pokles je klíčová především nedostupnost vody, zejména v jarním/letním období. Podobně je pak růst jedlí mimo středomořský areál limitován výskytem mrazů v časném jaru a brzkým začátkem zimy.

Využitelné výstupy: 
  • Oteplování klimatu prokazatelně přispívá ke změně dosavadního uspořádání růstových charakteristik jedle bělokoré napříč jejími populacemi ve středomořském regionu i mimo něj. Zatímco na jihozápadě sledovaného areálu omezuje růst a snižuje meziroční přírůstky nedostatekvody, na severovýchodě areálu naopak podporují rychlejší růst i objem meziročních přírůstků vyšší teploty.

 

  • Meziroční přírůstky BAI (basal area incerase) za období 1950 – 1994 se lišily napříč sledovanými regiony i jednotlivými lokalitami. Nejvýraznější pokles za sledovanou dobu byl zaznamenán ve Španělsku, zatímco nárůst BAI vykazovaly především lokality s jedlemi v Rumunsku a na severu Itálie. Popisný model vysvětlil 9% variace BAI.

 

  • BAI jedle bělokoré v místech s nižšími nadmořskými výškami a menší zeměpisnou šířkou (tj. Španělsko a Itálie) za léta 1950-1970 rostly, zatímco v pozdějších letech se začaly oba regiony více a více odlišovat. Od roku 1980 pak obě lokality zaznamenávají meziroční pokles přírůstků BAI.

 

  • Několik strukturálních a dendrochronologických statistik jedle bělokoré se liší napříč sledovanými zeměmi. Španělské jedle nižšího stáří měly menší výčetní tloušťku a rostly obecně méně, než jedle v Itálii nebo Rumunsku.

 

  • Střední míra senzitivity, tedy průměrná korelace mezi stromy a jejich frakční variací, vykazovala vyšší hodnoty ve Španělsku, než v Rumunsku či Itálii. Procentické zastoupení malých letokruhů bylo nejvyšší ve Španělsku.
Grafické přílohy: 
Dopady oteplování klimatu na populace jedle bělokoré (Abies alba)
Dopady oteplování klimatu na populace jedle bělokoré (Abies alba)
Dopady oteplování klimatu na populace jedle bělokoré (Abies alba)
Dopady oteplování klimatu na populace jedle bělokoré (Abies alba)
Dopady oteplování klimatu na populace jedle bělokoré (Abies alba)
Dopady oteplování klimatu na populace jedle bělokoré (Abies alba)
Dopady oteplování klimatu na populace jedle bělokoré (Abies alba)
Dopady oteplování klimatu na populace jedle bělokoré (Abies alba)
Dopady oteplování klimatu na populace jedle bělokoré (Abies alba)
Dopady oteplování klimatu na populace jedle bělokoré (Abies alba)
Zdroj: 
Gazol, A., Camarero, J., Gutiérrez, E., Popa, I., Andreu-Hayles, L., Motta, R., Nola, P., Ribas, M., Sangüesa-Barreda, G., Urbinati, C., Carrer, M., Distinct effects of climate warming on populations of silver fir (Abies alba) across Europe, Journal of Biogeography (J. Biogeogr.) (2015) 42, pp.: 1150–1162
Zadal: 
Radomír Dohnal
www.sfzp.cz ČEPS EEA Grants Investice do rozvoje vzdělávání www.perlorodkaricni.cz
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Supported by grant from Iceland, Liechtenstein and Norway.